SLUT­SPIL

Af­gø­ren­de for­hand­lin­ger i gang om van der Vaart

BT - - VOORZIJDE PAGINA - SPILLERKØB Da­ni­el Re­mar | da­lu@spor­ten.dk og An­dreas Er­boe Vester­gaard | andv@spor­ten.dk

FC Midtjyl­land kan in­den for få da­ge la­ve den mest spek­taku­la­e­re han­del i Su­per­liga­ens hi­sto­rie. Det sker, hvis den hol­land­ske fod­bold­stjer­ne Ra­fa­el van der Vaart bli­ver enig med midtjy­der­ne om en af­ta­le. Lyk­kes den højst over­ra­sken­de han­del, får FC Midtjyl­land sam­ti­dig den bedst be­tal­te fod­bold­spil­ler i Dan­mark. Uden tvivl. Ra­fa­el van der Vaart er trods si­ne 33 år fort­sat en stjer­ne i eu­ro­pa­ei­sk top­fod­bold, og så­dan en ko­ster sta­dig en mil­li­onhy­re, for­ly­der det.

Spil­le­ren med over 100 land­skam­pe samt en kar­ri­e­re i klub­ber­ne Ajax, Re­al Madrid, Tot­ten­ham, HSV og Re­al Be­tis er et navn, som el­lers nor­malt er helt uden for Su­per­liga­ens ra­ek­ke­vid­de.

Men nu har FC Midtjyl­land plud­se­lig chan­cen, som er kom­met til Her­ning på grund af fle­re fak­to­rer.

Der er mu­lig­he­den for at flyt­te sam­men med ka­e­re­sten, hånd­bold­spil­le­ren Esta­va­na Pol­man, som op­tra­e­der i den dan­ske da­me­liga. Der­u­d­over vil Ra­fa­el van der Vaart kun va­e­re en smut­tur va­ek fra sin søn Da­mi­an, der bor i Ham­borg med hol­la­en­de­rens tid­li­ge­re hu­stru, mo­del­len og tv-stjer­nen Syl­vie Meis. Af­gø­ren­de fa­se Men det er hår­de for­hand­lin­ger, der står for­an par­ter­ne de kom­men­de da­ge, hvor man an­gi­ve­ligt går ind i den af­gø­ren­de fa­se.

Her skal man­ge fak­to­rer spil­le sam­men, før hand­len lyk­kes. Der er to klub­ber, som skal enes med hin­an­den og med van der Vaart. Der er øko­no­mi­en. Van der Vaart skal ta­ge be­stik af ni­veau­et i Su­per­liga­en. For­skel­li­ge rå­d­gi­ve­re skal enes. Fø­lel­ser­ne skal va­e­re rig­ti­ge, og der er man­ge per­so­ner med for­skel­li­ge in­ter­es­ser, der skal se i sam­me ret­ning.

BT var i går i kon­takt med mel­lem­mand Alan Hve­de­ha­ve, som er del af for­hand­lin­ger­ne. Han op­ly­ser, at par­ter­ne nu luk­ker ned de kom­men­de da­ge for at for­hand­le af­ta­len til en­de.

Sam­me Hve­de­ha­ve be­kra­ef­te­de man­dag over for TV3 Sport, at der fo­re­går for­hand­lin­ger mel­lem FC Midtjyl­land og Ra­fa­el van der Vaart.

Det­te har hver­ken FC Midtjyl­land el­ler Be­tis vil­let be­kra­ef­te. FCMs sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in med­del­te i af­tes BT, at han ik­ke har no­gen kom­men­ta­rer li­ge nu til den ak­tu­el­le si­tu­a­tion i for­hold til Ra­fa­el van der Vaart.

I Her­ning har Ra­fa­el van der Vaart og hans far van­dret rundt som turi­ster og va­e­ret gla­de for, hvad de har set. Folk i Her­ning har va­e­ret sø­de ved dem, når de en­ten har sat sig for at spi­se el­ler set FCMs hjem­me­ba­ne, og der mel­des om god stem­ning på ’He­den’. Jag­ter spil­le­tid Det med at fø­le sig vel­kom­men er ik­ke helt uva­e­sent­ligt for Ra­fa­el van der Vaart. Det sam­me ga­el­der jag­ten på fast spil­le­tid i kar­ri­e­rens ab­so­lut­te ef­ter­år. In­gen af de to ting har han nem­lig haft og følt me­get af den se­ne­ste tid i Be­tis.

Og der­for gi­ver det plud­se­lig me­re me­ning, at Ra­fa­el van der Vaart nu kan va­e­re på vej til Su­per­liga­en, hvis man ser Ra­fa­el van der Vaarts kor­te op­hold i Be­tis ef­ter i søm­me­ne.

Her er den 33-åri­ge hol­la­en­der nem­lig rø­get ud i kul­den ef­ter blot én sa­e­son, som iføl­ge span­ske me­di­er har va­e­ret pra­e­get af ska­der, mang­len­de en­ga­ge­ment og dår­lig form.

Fak­to­rer, der til­sy­ne­la­den­de var med­vir­ken­de til, at han i sid­ste sa­e­son var langt fra en fast plads på hol­det og kun fik mi­nut­ter i syv kam­pe i La Liga ef­ter skif­tet fra Bun­des­liga­en og Ham­bur­ger SV sid­ste som­mer.

Når Ra­fa­el van der Vaart en­de­lig så grønsva­e­ren, var pra­e­sta­tio­nen iføl­ge den span­ske sport­sa­vis Marca dår­lig. En kends­ger­ning ho­ved­per­so­nen selv har in­drøm­met over for ty­ske Bild.

»Jeg må in­drøm­me, at jeg har nå­et det la­ve­ste punkt i min kar­ri­e­re,« har van der Vaart tid­li­ge­re sagt til Bild.

Den hol­land­ske of­fen­siv­spil­ler har og­så selv for la­engst er­kendt, at ti­den i Be­tis er slut for hans ved­kom­men­de.

»Al­le ved, at jeg er nødt til at for­la­de Be­tis,« sag­de van der Vaart iføl­ge Marca for små to uger si­den.

Om det bli­ver en re­a­li­tet, og om han hav­ner hos FC Midtjyl­land, må ti­den vi­se.

Men det er ik­ke kun det her med ka­e­re­sten og søn­nen, som tra­ek­ker en af Eu­ro­pas mest kend­te spil­le­re til. Det hand­ler langt hen ad vej­en om at spil­le fod­bold.

Og den lyst blev iføl­ge BTs op­lys­nin­ger ik­ke min­dre, da Ra­fa­el Van der Vaart så FC Midtjyl­land spil­le mod Sil­ke­borg i we­e­ken­den.

Nu er det så op til par­ter­ne om at bli­ve eni­ge. Og her bli­ver de na­e­ste da­ge som skre­vet kri­ti­ske, hvor FC Midtjyl­land sam­ti­dig skal ta­ge stil­ling til, om klub­ben kan ge­ne­re­re til­stra­ek­ke­ligt med pen­ge i re­k­la­me­ind­ta­eg­ter og trø­jesalg til, at en spil­ler på Ra­fa­el van der Vaart løn­ni­veau gi­ver me­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.