Dyr(e) trans­port til Rio

Det ko­ster kas­sen at sen­de fi­re dres­sur-he­ste til le­ge­ne i Rio

BT - - OL I RIO - NO MONKEYCLASS Da­ni­el Mar­tin­sen | danm@spor­ten.dk

I går rej­ste fi­re dan­ske OL-del­ta­ge­re mod Rio. Uden tvivl på de dy­re­ste fly­plad­ser af al­le, der skal re­pra­e­sen­te­re Dan­mark ved le­ge­ne. Vi ta­ler om de fi­re he­ste Don­n­pe­rig­non, At­terup­gaards Cas­si­dy, Jo­jo Az og Sel­ten HW. For det er ik­ke no­gen nem sag at få OLs fir­be­ne­de del­ta­ge­re sik­kert frem.

Pri­sen for en re­tur­bil­let lø­ber iføl­ge sven­ske Af­ton­bla­det op i 140.000 kro­ner pr. he­st i et spe­ci­al­de­sig­net fly, og det er en nø­je plan­lagt af­fa­e­re, hvor he­ste­ne trans­por­te­res fra kun tre luft­hav­ne i ver­den mod Rio: • Fra Mi­a­mi (USA) • Fra Liè­ge (Bel­gi­en) • Fra Lon­don (Eng­land) De fi­re dan­ske he­ste let­te­de i går kl. 16.30 med fly, der af­gik fra Lie­ge. Al­le­re­de man­dag kør­te de fra Dan­mark til den bel­gi­ske luft­havn, hvor de alt­så over­nat­te­de in­den af­gang. I alt skal over 200 he­ste va­e­re med ved OL, og man­ge af dem er fle­re mil­li­o­ner af kro­ner va­erd.

Og det er ik­ke no­gen let pro­ces at få de fir­be­ne­de krae af sted.

»Det er ik­ke kun he­ste­ne, der skal af sted. Det jo og­så ud­styr og kost­tilskud og fo­der til he­le OL-pe­ri­o­den. Det bli­ver jo ri­me­ligt om­sta­en­de­ligt, for alt skal va­e­re me­get nø­je re­gi­stre­ret helt ned til den mind­ste bør­ste osv., så det told­frit kan gå ind og ud. Alt fo­der er ek­sem­pel­vis og­så ble­vet ana­ly­se­ret, for­di de ik­ke ba­re vil ha­ve alt mu­ligt ind i lan­det. Det har va­e­ret et stør­re ar­bej­de,« si­ger Ki­mi Ni­el­sen, eli­te­chef i Dansk Ri­de­for­bund, der al­le­re­de er i Rio.

Det ene­ste, der ik­ke skal med i fly­et, er al den hø, he­ste­ne skal spi­se i den olym­pi­ske by. Det må nem­lig ik­ke kom­me ind i Bra­si­li­en. I ste­det skal de fi­re he­ste i OL-pe­ri­o­den spi­se hø fra USA, som de al­le­re­de har vaen­net sig til at spi­se i Dan­mark gen­nem den se­ne­ste må­ned.

Hver dansk he­st har til dag­lig en he­ste­pas­ser til­knyt­tet, men kun én af dem er med på trans­port­fly­et mod Rio, re­sten fly­ver el­ler er flø­jet på al­min­de­li­ge ru­te­fly, som og­så ryt­ter­ne har gjort.

At det er en kra­e­ven­de og om- fangs­rig rej­se, vi­ser føl­gen­de tal:

En last­fuld he­ste med ud­styr ve­jer om­kring 17.500 ki­lo. Det in­klu­de­rer 9.900 ki­lo he­steud­styr, 6.000 ki­lo fo­der og 40 li­ter vand pr. he­st. Al­le he­ste har fak­tisk og­så et pas med, og des­u­den er de id-ma­er­ke­de med mi­kro­chip i hal­sen, så der er styr på samt­li­ge iden­ti­te­ter. Det er ik­ke mu­ligt at lig­ge ned i trans­port­bok­se­ne, men he­ste­ne kan fint stå op og sove.

Rent prak­tisk bli­ver hin­g­s­te­ne pla­ce­ret for­re­st i fly­et, så de ik­ke bli­ver for­styr­re­de af det kvin­de­li­ge sel­skab på den na­e­sten 12 ti­mer lan­ge fly­ve­tur. In­den af­gang bli­ver der ser­ve­ret en slags grød, men un­der­vejs er der kun hø og vand.

Vel frem­me en­gang nat­ten til i dag (dansk tid) vil de dan­ske he­ste bli­ve mod­ta­get af den dan­ske de­le­ga­tion. Her vil og­så va­e­re en dansk dyr­la­e­ge til ste­de. Og så er det el­lers ba­re med at gå i gang med de olym­pi­ske ud­fol­del­ser.

Og når OL er over­stå­et? Så skal det he­le gø­res igen.

»Så er det sam­me pro­ces ba­re om­vendt. Den ene­ste for­skel er, at hvis vi har no­get fo­der i over­skud, må vi ik­ke ta­ge det med hjem igen. Det skal de­stru­e­res der­ov­re,« si­ger Ki­mi Ni­el­sen.

Der er OL-åb­nings­ce­re­mo­ni på fre­dag. her får he­ste­ne lov til at slip­pe for at kom­me med.

Alt fo­der er ek­sem­pel­vis og­så ble­vet ana­ly­se­ret, for­di de ik­ke ba­re vil ha­ve alt mu­ligt ind i lan­det. Det har va­e­ret et stør­re ar­bej­de Ki­mi Ni­el­sen, eli­te­chef i Dansk Ri­de­for­bund

FO­TO: EPA/FEI.ORG

Det var spe­ci­al­de­sig­ne­de fly fyldt med tons­vis af ud­styr og høj­kon­trol­le­ret hø og ud­sig­ten til 12 ti­mer på stå­plads, der ven­te­de Jo­jo Az (øverst th.) og de øv­ri­ge dan­ske dres­sur-he­ste, da de i går steg om­bord i Liè­ge med kurs mod Rio, hvor­til de fir­be­ne­de dan­ske OL-re­pra­e­sen­tan­ter an­kom i nat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.