SKILT EF­TER 25

BT - - NYHEDER -

HÅR­DE ÅR med Mi­ka­el Rosa­nes, som hun mød­te, da hun var blot 18 år gam­mel og han 38 år – og i øv­rigt gift.

Det er en al­der­s­for­skel, der gen­nem åre­ne har sat ae­g­te­ska­bet på prø­ve. Det af­slø­re­de Ca­mil­la af Ro­sen­borg sid­ste år, da hun for­tal­te, at par­ret ’man­ge gan­ge’ hav­de va­e­ret ta­et på at gå fra hin­an­den.

»Folk, der si­ger, at al­der­s­for­skel ikke be­ty­der no­get, de ly­ver. Al­der­s­for­skel be­ty­der no­get! Det er min kon­klu­sion. Og der er ikke no­gen, der er lyk­ke­li­ge hver dag ef­ter så man­ge år,« sag­de hun i et me­get aerligt in­ter­view til Alt for da­mer­ne.

På det tids­punkt bo­e­de par­ret i hver sin en­de af de­res 500 kvm sto­re hus i Bi­strup ved Bir­ke­rød, hvor­fra de og­så drev de­res fa­el­les fir­ma. Ca­mil­la af Ro­sen­borg var net­op kom­met igen­nem et par sva­e­re år ef­ter i 2014 at va­e­re ble­vet fora­el­d­re­løs, og for før­ste gang i sit liv føl­te hun, at SÅ TA­ET PÅ KONGEFAMILIEN ER CA­MIL­LA der ikke var no­gen, hun ’skul­le stå til an­svar for’.

»Mi­ka­el var så me­get ae­l­dre end mig, den­gang vi mød­te hin­an­den, og derfor var han na­tur­ligt nok me­re do­mi­ne­ren­de, end jeg var. Han lag­de kor­te­ne for, hvor­dan det he­le skul­le va­e­re. Nu, hvor jeg er ble­vet vok­sen, stop­per jeg op og ta­en­ker: Hvem si­ger egent­lig, at det skal va­e­re så­dan? Der er man­ge is­su­es ved en stor al­der­s­for­skel, og jeg tror, at hvis vi va­el­ger at gå fra hin­an­den på et tids­punkt, så vil det helt klart ha­ve no­get med al­der­s­for­skel­len at gø­re,« sag­de hun i fe­bru­ar sid­ste år til Bil­led-Bla­det.

Ca­mil­la af Ro­sen­borg mød­te sin nu kom­men­de eks­mand for 25 år si­den un­der en PR-tur til Can­nes og Pa­ris sam­men med sin mor. Det var i 1991, hvor den da­va­e­ren­de kom­tes­se var 18 år gam­mel. Mi­ka­el Rosa­nes var 20 år ae­l­dre, gift og far til to børn fra hver sit ae­g­te­skab.

Fa­mi­li­en var ikke ud­pra­e­get be­gej­stret for kom­tes­sens valg af ka­e­re­ste, der si­den­hen of­te blev for­veks­let med hen­des far, og selv har hun for­talt, at hun nok net­op derfor holdt fast i ham. Sam­men har par­ret få­et fi­re børn, Anast­a­sia på 19, Ludwig på 16, Le­opold på 11 og Theo­dor på 8 år. En fa­mi­lie, der som al­le an­dre op­le­ve­de op- og ned­t­u­re, men som for al­vor blev ry­stet for tre år si­den. Ef­ter­ladt i dyb sorg Den 21. maj 2013 dø­de Ro­sen­borgsø­stre­nes far, grev Chri­sti­an af Ro­sen­borg, der tid­li­ge­re hav­de haft hals­kra­eft, plud­se­ligt af en stor kra­efts­vulst un­der ri­b­be­ne­ne, 70 år gam­mel. Knap syv må­ne­der se­ne­re, den 2. ja­nu­ar 2014, tab­te og­så mo­de­ren, gre­vin­de An­ne Dor­te af Ro­sen­borg på 66 år kam­pen til kra­eft i hal­sen.

Et tab, som in­gen af tvil­lin­ge­sø­stre­ne har lagt skjul på ef­ter­lod dem i dyb sorg, og som gjor­de, at Jo­sep­hine af Ro­sen­borg sam­me år flyt­te­de fra sin mand gem­men 16 år og to børn på 10 og 13 år.

»Vi glem­te sim­pelt­hen hin­an­den i far­ten. Da mi­ne fora­el­dre dø­de, ind­led­tes pro­ces­sen med at tøm­me hus og alt det der. Da det stod på, så jeg na­er­mest min sø­ster (Ca­mil­la af Ro­sen­borg, red.) me­re, end jeg så min egen fa­mi­lie. Da be­gynd­te vi at gli­de la­en­ge­re og la­en­ge­re fra hin­an­den. Til sidst føl­te jeg mig kvalt og pres­set op i en krog,« sag­de Jo­sep­hine af Ro­sen­borg til BT i 2014.

Og­så Ca­mil­la af Ro­sen­borg for­tal­te, at ta­bet af fora­el­dre­ne sled på hen­des ae­g­te­skab. Hun hav­de brug for ’luft til ae­g­te­ska­bet’ og brug for at få sit eget, ud­over par­rets fa­el­les fir­ma Idé­fa­brik­ken.

Gen­nem al­le åre­ne har de ar­bej­det ta­et sam­men i virk­som­he­den, som lig­ger på de­res hjem­me­adres­se, og har derfor gå­et op og ned ad hin­an­den hver ene­ste dag. Selv me­ner Mi­ka­el Rosa­nes, at de­res 25 år sam­men derfor må ta­el­le dob­belt, og at 50 år sam­men må va­e­re ’en suc­ces­hi­sto­rie’.

Hel­ler ikke Ca­mil­la af Ro­sen­borg ser skils­mis­sen som en fi­a­sko.

»Mi­ne børn kan jo se på min sø­ster, at det at la­de sig skil­le, ikke er det va­er­ste, der kan ske,« si­ger hun til BT.

Hun sup­ple­res af den nu kom­men­de eks­mand:

»Skønt vi al­le da­ge har va­e­ret hin­an­dens mod­sa­et­nin­ger, så har det va­e­ret sjovt og ud­for­dren­de og la­e­re­rigt med vo­res 20 års al­der­s­for­skel. Sam­me dag, som vi faldt for hin­an­den i Ni­ce i ef­ter­å­ret 1991, sag­de jeg til Ca­mil­la, der den­gang kun var 18 år: ’Det her for­hold hol­der kun, til jeg er 60, og du er 40’. Og det fik jeg na­e­sten ret i«, si­ger Mi­ka­el Rosa­nes til Bil­led-Bla­det. Ca­mil­la Ale­xan­dri­ne Kri­sti­ne af Ro­sen­borg. Født 29. ok­to­ber 1972 i Fre­de­riks­sund som dansk kom­tes­se. Ol­de­barn af kong Chri­sti­an X, grand­nie­ce til dron­ning Mar­gret­he og grand­ku­si­ne til kron­prins Fre­de­rik og prins Joachim. Kon­to­ras­si­stent og dri­ver bå­de den kre­a­ti­ve virk­som­hed Idé­Fa­brik­ken og sin bu­tik i Nyhavn, der blandt an­det ud­le­jer Z-ways. Gift 20. maj 1995 med den 20 år ae­l­dre di­rek­tør Mi­ka­el Jo­hn Rosa­nes. Der­med mi­ste­de hun sin ti­tel som kom­tes­se. Sam­men har de bør­ne­ne Anast­a­sia på 19, Ludwig på 16, Le­opold på 11 og Theo­dor på 8 år.

Ca­mil­la af Ro­sen­borg af­slø­rer, at hun skal skil­les.

Den yng­ste af ar­ve­prins Knuds søn­ner. Han fra­sag­de sig prin­se­tit­len, da han blev bor­ger­ligt gift med An­ne-Dor­te i 1971. GREV CHRI­STI­AN af Ro­sen­borg 1942-2013

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.