Eks­pert: Trump er som

BT - - NYHEDER -

VALG I USA Og i sid­ste uge lag­de Do­nald Trump sig så ud med Khiza og Gha­za­la Ka­hn – de mus­lim­sk-ame­ri­kan­ske fora­el­dre til den ame­ri­kan­ske sol­dat Hu­may­an Khan, der blev dra­ebt ved fron­ten i Irak for tolv år si­den. Prel­ler af I ven­din­ger, der fik tv-va­ert Jo­hn Oli­ver til at kald­te Do­nald Trump ’to­talska­det so­cio­pa­tisk narcis­sist’, an­ty­de­de kan­di­da­ten føl­gen­de, at ae­g­te­par­ret, der og­så tal­te til det de­mo­kra­ti­ske kon­vent i Phila­delp­hia, var un­der­tryk­te mus­li­mer på mis­sion for Hil­lary Cl­in­ton.

Re­pu­bli­kan­ske top­le­de­re som Jo­hn McCain, Mitch McCon­nell og Paul Ry­an stod na­er­mest på nak­ken af hin­an­den for at la­eg­ge af­stand til Do­nald Trumps se­ne­ste es­ka­pa­der.

Og som sa­ed­van­ligt har hver­ken slags­må­let med den af­dø­de krigs­ve­te­rans fora­el­dre el­ler den gra­e­den­de ba­bys mor haft no­gen som helst ef­fekt på Trumps po­pu­la­ri­tet.

I de se­ne­ste me­nings­må­lin­ger får Hil­lary Cl­in­ton så­le­des fort­sat godt 45 pro­cent af stem­mer­ne, mens Trump lig­ger på 41 pro­cent. Flok­ken føl­ger Trump Tom Jensen, der trods sit dansk­klin­gen­de navn er le­der af den ame­ri­kan­ske sta­ti­sti­ske or­ga­ni­sa­tion Pu­blic Po­li­cy Pol­ling, si­ger til BT:

»Nor­malt vil­le den slags ud­ta­lel­ser ha­ve en øde­la­eg­gen­de ef­fekt på en­hver nor­mal kan­di­dat. Men der er ikke no­get nor­malt over den nu­va­e­ren­de si­tu­a­tion. Jeg ser så­le­des en kul­t­ag­tig ef­fekt i Trumps po­pu­la­ri­tet. Le­de­ren si­ger no­get. Og fol­ket føl­ger ef­ter. De me­ner det kun, for­di Trump me­ner det. Hvis Trump ha­der Jo­hn McCain, så ha­der vi og­så Jo­hn McCain.«

Så­le­des var det in­ter­es­sant at se, hvor­dan Do­nald Trumps po­pu­la­ri­tet var upå­vir­ket ef­ter Jo­hn McCai­nan­gre­bet, mens Jo­hn McCains egen po­pu­la­ri­tet dyk­ke­de mar­kant. Sva­ert at fi­ske nye stem­mer Men der ér go­de nyhe­der for folk, der fryg­ter en frem­tid med ’Pra­esi­dent Trump’.

Så­le­des på­pe­ger Tom Jensen, at Do­nald Trump på grund af si­ne ek­stre­me ud­ta­lel­ser har me­get sva­ert ved at få nye stem­mer.

Og iføl­ge sta­ti­stik-eks­per­ten sid­der den re­pu­bli­kan­ske kan­di­dat så­le­des fast på om­kring de 40 pro­cent af stem­mer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.