Omer dømt uden be­vi­ser

BT - - NYHEDER -

novem­ber 2012 og va­re­ta­egts­fa­engs­let in ab­sen­tia. Uskyl­dig i Dan­mark Selv­om Omer Has­san Sheik Mu­se nu er dømt i So­ma­liland, er han fort­sat uskyl­dig i Dan­mark, ind­til det mod­sat­te er be­vist.

Dansk po­li­ti har dog an­mo­det om at få ham ud­le­ve­ret, hvil­ket myn­dig­he­der­ne i So­ma­liland ikke har vil­let ef­ter­kom­me.

»Vi har bedt om at få ham ud­le­ve­ret til rets­for­føl­gel­se i Dan­mark. De har så til­budt at over­ta­ge sa­gen, men det har vi tak­ket pa­ent nej til,« forta­el­ler Do­rit Bor­gaard. 20 år og 33 ⅓ ka­mel Mang­len­de be­vi­ser har dog ikke af­holdt So­ma­lilands myn­dig­he­der fra at ken­de dansk-so­ma­li­e­ren skyl­dig og idøm­me ham en 20 år lang fa­engsels­dom. Der­til skal han be­ta­le 33 ⅓ ka­mel i er­stat­ning til sit of­fers fa­mi­lie.

Kø­ben­havns Po­li­ti modt­og dom­men tirs­dag ef­ter­mid­dag og skal nu ha­ve do­ku­men­tet over­sat. Der­ef­ter kan man ta­ge stil­ling til, om dom­men kan til­la­eg­ges no­gen rets­kraft i Dan­mark.

Kra­vet om de 33 1/3 ka­mel be­trag­ter Do­rit Bor­gaard som en dom om er­stat­ning, men hun har in­tet bud på, hvad 33 1/3 ka­mel er va­erd i kro­ner og ører.

Hav­de sa­gen kørt i Dan­mark, hav­de de ef­ter­lad­te haft mu­lig­hed for at stil­le et er­stat­nings­krav. Det er ikke sket i den so­ma­li­ske rets­sag, hvor det til­sy­ne­la­den­de er ret­ten ale­ne, der har fast­sat er­stat­nin­gens stør­rel­se. SA­GEN KORT 17. novem­ber 2012 dør 21-åri­ge Jonas Thom­sen Se­ky­e­re Kø­ben­havns Po­li­ti sig­ter Omer Has­san Sheik Mu­se I ju­ni 2014 bli­ver Omer an­holdt Tirs­dag

ef­ter at va­e­re ble­vet stuk­ket i hjer­tet med en kniv på den kø­ben­havn­ske nat­klub Bak­ken. ef­ter­føl­gen­de den den­gang 27-åri­ge Omer Has­san Sheik Mu­se for dra­bet og døm­mer ham til va­re­ta­egts­fa­engs­ling. ta­ger imid­ler­tid til det nord­ve­st­li­ge So­ma­lia, So­ma­liland.

af lo­ka­le myn­dig­he­der, der na­eg­ter at ud­le­ve­re ham til rets­for­føl­gel­se i Dan­mark.

for­mid­dag med­del­te Kø­ben­havns Po­li­ti, at man var ble­vet op­lyst om, at Omer Has­san Sheik Mu­se var ble­vet dømt skyl­dig i So­ma­liland for dra­bet på Jonas Thom­sen Se­ky­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.