Kva­li­tet frem for be­spa­rel­ser

Dan­mark har ikke brug for fle­re re­for­mer, der ska­e­rer ned på vel­fa­er­den og for­rin­ger tryg­he­den

BT - - DEBAT -

Som­me­ren har va­e­ret fyldt med sto­re nyhe­der fra ind- og ud­land. Nog­le nyhe­der me­re for­ud­si­ge­li­ge end an­dre. På høj­re­fløj­en har man som­me­ren igen­nem var­met op til ef­ter­å­rets øko­no­mi­ske slags­mål ved at fo­re­slå at ha­e­ve pen­sions­al­de­ren og af­skaf­fe se­ni­o­rjo­b­ord­nin­gen. Men som­me­rens vig­tig­ste nyhed har desva­er­re ikke få­et så me­get op­ma­er­k­som­hed som den fortje­ner.

De­bat­ten om Dan­marks øko­no­mi­ske po­li­tik har de sid­ste 10 år va­e­ret låst fast i en spa­en­de­trø­je Pe­ter Hum­mel­gaard, Fol­ke­tings­med­lem for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne

I SID­STE UGE sag­de én af Dan­marks før­en­de øko­no­mi­pro­fes­so­rer, Ni­na Smith:

»Jeg sy­nes ef­ter­hån­den, at det der med at tro, at vi kan få man­ge fle­re ud i ar­bejds­styr­ken ved at bru­ge ti­den på at ta­le kon­tant­hja­elp og in­te­gra­tion og få sy­ge til at ar­bej­de og så­dan – det bli­ver for småt.«

Og hun bak­kes op af de fle­ste af si­ne kol­le­ga­er. Det kan ikke over­dri­ves, hvor af­gø­ren­de en mel­ding det er fra lan­dets øko­no­mer. DE­BAT­TEN OM DAN­MARKS øko­no­mi­ske po­li­tik har de sid­ste 10 år va­e­ret låst fast i en spa­en­de­trø­je. Alt har dre­jet sig om, hvor­dan man kan øge ud­bud­det af ar­bejds­kraft i det uen­de­li­ge. Om man før­te en an­svar­lig øko­no­misk po­li­tik, er i dansk po­li­tik og i me­di­er­ne ble­vet må­lt ale­ne på, hvem der bedst kun­ne ska­be øget ud­bud af ar­bejds­kraft. Løs­nin­ger­ne har va­e­ret de sam­me: Nedska­e­rin­ger, for­rin­gel­ser af tryg­he­den for neds­lid­te og skat­tesa­enk­nin­ger for de sta­er­ke­ste.

Dan­mark har i me­re end et år­ti haft en de­bat om den øko­no­mi­ske po­li­tik, som har va­e­ret pra­e­get af en enorm ån­de­lig doven­skab. Og det har desva­er­re kun va­e­ret Ar­bej­der­be­va­e­gel­sens Er­hvervs­råd og fra tid til an­den vis­ma­en­de­ne, der har ud­for­dret Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et og den her­sken­de lo­gik. MEN NU FOR­SØ­GER en ra­ek­ke frem­tra­e­den­de øko­no­mer at rå­be os op. Der er IKKE brug for fle­re re­for­mer, der for­rin­ger tryg­he­den el­ler ska­e­rer ned på vel­fa­er­den.

Der er tva­er­ti­mod brug for smar­te re­for­mer af kva­li­te­ten i vo­res ud­dan­nel­ser, at opkva­li­fi­ce­re vo­res ufag­la­er­te, at in­ve­ste­re i in­fra­struk­tur, at sty­re den of­fent­li­ge sek­tor med bed­re fo­kus på kva­li­tet frem for grønt­hø­ster-be­spa­rel­ser.

Vi er en del, der har øn­sket den­ne de­bat i fle­re år. De Ra­di­ka­le, Cepos, Ven­stre og al­le mu­li­ge an­dre på høj­re­fløj­en har i åre­vis stir­ret sig blin­de på, at nedska­e­rin­ger og skat­tesa­enk­nin­ger er det ene­ste, der ta­el­ler. DET PAS­SER IKKE. For som kred­sen af Dan­marks mest frem­tra­e­den­de øko­no­mer sag­de til Ber­ling­s­ke, så er vi nå­et til vejs en­de ad den vej, hvor vi kan få me­re ud af at pi­ske fle­re ud i ar­bejds­styr­ken. Re­for­mer­ne er nødt til at skif­te fo­kus og for­mål.

Det er re­elt set et ven­de­punkt for­ud for ef­ter­å­rets sto­re dis­kus­sio­ner om Dan­marks øko­no­mi. Og den her­sken­de lo­gik tra­en­ger me­re end no­gen­sin­de til at bli­ve ud­for­dret. Lad det va­e­re en op­for­dring til me­di­er og po­li­ti­ke­re om at mel­de sig ind i vir­ke­lig­he­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.