Op­spa­ring bed­re end løn­for­sik­ring

BT - - NYHEDER -

PAS PÅ! Hvad si­ger du til at få ud­be­talt 80 pro­cent af din løn i op til et år, hvis che­fen li­ge plud­se­lig prik­ker dig på ryg­gen og står med en fy­re­sed­del i hån­den? Det har en sta­dig sti­gen­de grup­pe løn­mod­ta­ge­re sagt ’ja tak’ til, si­den de pri­va­te løn­for­sik­rin­ger kom på mar­ke­det i 2006.

Den­gang teg­ne­de 82.000 dan­ske­re den ek­stra ar­bejds­løs­heds­for­sik­ring - og sid­ste år var an­tal­let ste­get til 195.000, vi­ser tal fra For­sik­ring & Pen­sion.

Hos Ar­vad Fi­nans­hus, der le­ver af at yde uvil­dig øko­no­misk rå­d­giv­ning til pri­va­te og virk­som­he­der, forta­el­ler di­rek­tør Sus­an­ne Ar­vad, at det bed­ste sta­dig er at spa­re op selv, så man i en pe­ri­o­de kan tå­le ar­bejds­løs­hed og løn­ned­gang.

»Men det er klart, at hvis man ikke er flek­si­bel med hen­syn til job­funk­tion, og hvor ar­bej­det geo­gra­fisk be­fin­der sig, så gør man det sva­ert for sig selv, og så kan løn­sik­ring gi­ve én tryg­hed og øko­no­mi­ske for­de­le,« si­ger hun til Ritzau Fo­kus. Ta­enk dig om, før du teg­ner FTF er ho­ved­or­ga­ni­sa­tion for 450.000 of­fent­ligt og pri­vat an­sat­te med­lem­mer, her­i­blandt sko­lela­e­re­re, po­li­ti­be­tjen­te, sy­geple­jer­sker, bankan­sat­te og kunst­ne­re. Et par af fag­for­e­nin­ger­ne har el­ler over­ve­jer at til­by­de løn­for­sik­rin­ger til de­res med­lem­mer.

Men for­mand for FTF Ben­te Sor­gen­frey sy­nes, man skal kig­ge grun­digt på pris­skil­tet og sin egen øko­no­mi først. Isa­er hvis man over­ve­jer en løn­for­sik­ring, der ikke er teg­net gen­nem en fag­for­e­ning.

»Jeg me­ner, man skal ta­en­ke sig om me­re end én gang, hvis man over­ve­jer at teg­ne løn­for­sik­ring. De in­di­vi­du­el­le ord­nin­ger er tit me­get dy­re og derfor sja­el­dent ren­tab­le for Jeg me­ner, man skal ta­en­ke sig om me­re end én gang, hvis man over­ve­jer at teg­ne løn­for­sik­ring. De in­di­vi­du­el­le ord­nin­ger er tit me­get dy­re og derfor sja­el­dent ren­tab­le for løn­mod­ta­ge­ren løn­mod­ta­ge­ren. Så vil man for­sik­re sig, gø­res det bil­ligst gen­nem en kol­lek­tiv ord­ning via sin fag­for­e­ning. Gen­nem en så­dan ord­ning kan man må­ske slip­pe med un­der 100 kro­ner om må­ne­den,« si­ger hun. En dyr for­sik­ring Løn­for­sik­ring kan isa­er va­e­re re­le­vant, hvis man er ’ene­for­sør­ger’ el­ler ny­slå­et bo­li­ge­jer, ly­der det fra for­bru­ge­rø­ko­nom i Nor­dea Ann Lehmann Eri­ch­sen. Er man bo­li­ge­jer, kan man dog og­så se sig om ef­ter en re­al­kre­dit­for­sik­ring, der be­ta­ler ter­mi­nen, hvis man bli­ver fy­ret.

»In­den man teg­ner sin for­sik­ring, skal man dog ta­ge sig ti­den til at la­e­se be­tin­gel­ser­ne igen­nem, så man ved, hvor­når og hvor­dan man er da­ek­ket. Det er nem­lig en re­la­tiv dyr for­sik­ring. Løn­for­sik­rin­ger kan va­e­re skru­et for­skel­ligt sam­men, men of­te gi­ver de 80 pro­cent af den nu­va­e­ren­de løn i en be­gra­en­set pe­ri­o­de på højst et år, hvis man bli­ver fy­ret fra job­bet,« si­ger hun.

Gi­ver ty­pisk en ek­stra da­ek­ning på op til 80-85% af må­nedsløn­nen. Dog vil der ty­pisk va­e­re et mak­si­mum­be­løb for, hvad der kan bli­ve ud­be­talt per må­ned. Li­ge­som pro­cent­da­ek­ning en er det­te be­løb for­skel­ligt hos det en­kel­te for­sik­rings­sel­skab. Løn­sik­rin­gen vil of­te ha­ve en ka­ren­s­tid, før du kan få pen­ge fra den, li­ge­som den nor­malt kun da­ek­ker ud­be­ta­lin­ger i højst 12 må­ne­der. Hvis du tje­ner en høj løn, men sam­ti­dig har hø­je ud­gif­ter og in­gen op­spa­ring, kan det va­e­re en god idé at teg­ne en løn­for­sik­ring. Pri­ser­ne på løn­for­sik­rin­ger spa­en­der helt fra 50 kro­ner om må­ne­den til 1.500 kro­ner om må­ne­den. For­sik­rin­gen er fradrags­be­ret­ti­get, hvil­ket vil si­ge, at den en­der med at ko­ste min­dre, end der står på pris­skil­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.