Lad mu­sik­ken strøm

BT - - NYHEDER -

Den­ne højt­ta­ler er som født til li­vet i fe­ri­en. Lyden er ikke stor, men dog god­kendt. UE Roll er den ene­ste test­del­ta­ger, som tå­ler en tur i bøl­gen. Den sa­er­de­les kom­pak­te højt­ta­ler har end­da en kraf­tig ela­stik bag­på, så du kan fast­gø­re den til hånd­led­det el­ler sur­f­bra­et­tets stang. Højt­ta­le­ren spre­der lyden 360 gra­der. Opla­der­stik og ka­bel­til­slut­ning sid­der bag­på bag et me­get kraf­tigt låg, og for­an kan du let sty­re vo­lu­men med sto­re plus- og mi­nus-knap­per. Lo­gi­tech ko­ster over 1.000 kro­ner, og det vir­ker kost­bart i for­hold til dens di­men­sio­ner og kon­kur­ren­ter­ne i øv­rigt. Men det er pri­sen for at få en højt­ta­ler, der kan mod­stå na­tu­rens ele­men­ter i en grad, som UE Roll kan. Rent lyd­ma­es­sigt over­ra­sker den lidt ved at le­ve­re et åbent og ret ar­ti­ku­le­ret mel­lemto­ne­om­rå­de. Lyd­bil­le­det er selv­føl­ge­lig ikke stort, men be­ha­ge­ligt. Bå­de diskant og isa­er bas er vi­gen­de, og det kan gø­re lyden lidt flad i for­hold til stør­re kon­kur­ren­ter. Stør­rel­sen ta­get i be­tragt­ning er lyden dog god­kendt uden at va­e­re im­po­ne­ren­de. Blu­et­oo­th-for­bin­del­sen fun­ge­rer i op til 20 me­ters af­stand, så UE Roll spil­ler vi­de­re, selv­om du ta­ger din mo­bil med et styk­ke hen ad stran­den. Og du skal ikke va­e­re så be­kym­ret for, om no­gen taber lidt vand el­ler spar­ker lidt sand hen over den. Play A1 lig­ner in­tet an­det på mar­ke­det, og pri­sen er til at ta­ge og fø­le på. Hel­dig­vis føl­ger lyd­kva­li­te­ten med. Den er ble­vet kaldt man­ge ting, og ud­tryk­ket ’bur­ger­bol­le’ er nok me­get pas­sen­de for den­ne danske højt­ta­ler, der har form og stør­rel­se som en Big Mac. Men hel­dig­vis er der me­re end tom­me kal­o­ri­er i det se­ne­ste skud fra B&O. De­sig­net, for­men, den bru­ne ba­e­re­strop af la­e­der og knap­per pla­ce­ret bag en gum­mi­kant på si­den får den­ne højt­ta­ler til at op­le­ves som et ge­di­gent kva­li­tets­pro­dukt. Med en pris li­ge un­der de 2.000 kro­ner er det da og­så, hvad du kan for­lan­ge. Vi no­te­rer en im­po­ne­ren­de bat­te­ri­tid på 24 ti­mer, sta­enk-sik­kert chas­sis og et de­sign, der og­så fun­ge­rer godt hjem­me i stu­en sam­men med di­ne klas­si­ske danske luksus­møb­ler. Va­eg­ten om­kring de 600 gram sig­na­le­rer kva­li­tet, men helt let er den alt­så ikke. Lyd­bil­le­det er at­trak­tivt. Der er god stør­rel­se på stem­mer og in­stru­men­ter. Bas­sen er fyl­dig og kraf­tig, men ikke så van­vit­tig dyb. Diskan­ten er lidt for til­ba­ge­truk­ket, men lyd­bil­le­det som hel­hed er me­get be­ha­ge­ligt – det kla­e­der alt fra af­da­em­pet ja­zz til ro­ck. • B&O:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.