Den go­de ger­ning

BT - - TV - DRA­MA 15:05 18:10 13:00 16:30 22:00 00:10-05:50 06:50 09:00 10:50 20:20

På før­ste sko­le­dag ef­ter som­mer­fe­ri­en får den 11-åri­ge dreng Tre­vor en op­ga­ve af sin ka­ris­ma­ti­ske, men kon­takt­sky sam­funds­fag­s­la­e­rer, Eu­ge­ne (Ke­vin Spa­cey), der i al sin en­kelt­hed går ud på at fin­de en må­de at gø­re ver­den til et bed­re sted. En stor mund­fuld for en lil­le dreng, men den god­hjer­te­de Tre­vor går til op­ga­ven med ild­hu. Tre­vors ide er at hja­el­pe tre til­fa­el­di­ge per­so­ner, der så skal gø­re en tje­ne­ste for tre an­dre men­ne­sker. Den før­ste per­son, Tre­vor be­slut­ter sig for at hja­el­pe, er den hjem­lø­se Jer­ry. Men da Tre­vors mor, Ar­le­ne, (He­len Hunt) op­da­ger, at en hjem­løs er flyt­tet ind hos dem, bli­ver hun sur og kon­fron­te­rer Eu­ge­ne, der li­ge­le­des er over­ra­sket over Tre­vors pro­jekt. Det skal se­ne­re vi­se sig, at Tre­vor har star­tet en ka­em­pe ”giv det vi­de­re”-bøl­ge over he­le USA, og da jour­na­li­sten Chris (Jay Mo­hr) op­da­ger, at Tre­vor er op­havs­man­den til de go­de ger­nin­ger, la­ver han et in­ter­view med Tre­vor på sko­len. Tre­vor fort­sa­et­ter si­ne god­hjer­te­de ger­nin­ger, men Med­vir­ken­de: In­struk­tion: spørgs­må­let er, hvem der har ta­enkt sig at hja­el­pe Tre­vor? (Ka­nal 4)

Clo­se Up. Bro­adcast News. Ame­ri­kansk dra­mako­me­die fra 1987. Hals sto­re ka­er­lig­hed. Ame­ri­kansk-tysk ko­me­die fra 2001. Jer­sey Boys. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 2014. Ef­ter bryl­lup­pet. Dansk-svensk dra­ma fra 2006.

Min søsters børn og guld­gra­ver­ne. Dansk ko­me­die fra 2015. Jeg er sta­dig Ali­ce. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2014.

Ma­end af ae­re. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2000. Mi­cke & Vero­ni­ka. Svensk ko­me­die fra 2014. Så­le­des og­så på jor­den. Svensk dra­ma fra 2014.

Nat-tv.

Ha­ley Jo­el Os­ment spil­ler den fan­ta­sti­ske rol­le som Tre­vor, og han blev sam­me år no­mi­ne­ret til en Oscar for sin med­vir­ken i ”Den sjet­te sans” (1999).

Foto: SBS Di­scove­ry

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.