Bed­re end for­ven­tet

In­den re­tur­kam­pen mod Hertha Ber­lin er Brønd­by-tra­e­ner Ale­xan­der Zor­ni­ger me­re end til­freds med hol­dets ud­vik­ling un­der hans le­del­se si­den som­mer­pau­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Flem­m­ing Brandt | flb@sporten.dk

Brønd­by kom­mer på må­l­tav­len i af­te­nens hjem­me­kamp mod Hertha Ber­lin. Det fast­slår ch­eftra­e­ner Ale­xan­der Zor­ni­ger. Han tror på en ad­gangs­bil­let til na­e­ste run­de, selv­om ty­ske­ren er hur­tig til at fast­slå, at det er ga­ester­ne, som er fa­vo­rit­ter.

»Må­ske et mål er nok. Det var det i kam­pen mod skot­ter­ne,« kon­sta­te­rer Brønd­bys ty­ske ch­eftra­e­ner med hen­vis­ning til kam­pen mod Hi­ber­ni­ans og med et dril­len­de smil .

»Men jeg tror, at vi skal bru­ge me­re end to mål. Og det kom­mer vi og­så til at sco­re. Vi har vist, at vi godt kan lave mål – li­ge bort­set fra i den mod­sat­te kamp i Ber­lin. Men ja, jeg tror på, at vi kan gø­re det, og vi er me­get spa­end­te på kam­pen.«

Ale­xan­der Zor­ni­ger lig­ner det, han er: En mand, der har få­et en god start i sit nye job i Dan­mark. Den 48-åri­ge ty­sker sva­rer ro­ligt og smi­len­de, og han fast­slår, at det ikke vil va­e­re en ka­ta­stro­fe, hvis det en­der med, at Brønd­by er ude af Eu­ro­pa Le­ague i af­ten.

»Der er in­gen, som kan for­ven­te, at vi slår Hertha. Det er et hold fra top­pen af den ty­ske Bun­des­liga, og jeg er me­get til­freds med vo­res ind­sats i tur­ne­rin­gen ind­til nu. De er fa­vo­rit­ter, og det vil va­e­re et vir­ke­lig hårdt slag for dem, hvis de ry­ger ud. Pres­set er på dem. De er sta­dig midt i de­res sa­e­son­for­be­re­del­ser, og det vig­tig­ste for dem er at gø­re det godt i Bun­des­liga­en, men det er og­så vig­tigt for dem at kom­me i grup­pe­spil­let i Eu­ro­pa Le­ague. Men selv­føl­ge­lig går vi på ba­nen og tror på, at vi kan vin­de kam­pen.«

Krav om højt ni­veau Men hvis Brønd­by skal ha­ve chan­ce mod hol­det fra den ty­ske ho­ved­stad, kra­e­ver det højt ni­veau gen­nem he­le kam­pen.

»Vi vi­ste i den før­ste kamp, at vi godt kan mat­che dem. Men det kra­e­ver, at vi kom­mer med den rig­ti­ge ag­gres­sion, så kan vi gi­ve dem pro­ble­mer.«

Zor­ni­ger hav­de sin før­ste dag på tra­e­nings­ba­nen i Brønd­by 14. ju­ni, og han har nu va­e­ret i klub­ben i 50 da­ge. Han er be­gej­stret for den ud­vik­ling, som han har op­le­vet i sin kor­te tid som man­den med an­sva­ret for at ska­be resultater, som igen kan gi­ve

Jeg tror, at vi skal bru­ge me­re end to mål. Og det kom­mer vi og­så til at sco­re. Vi har vist, at vi godt kan lave mål – li­ge bort­set fra i den mod­sat­te kamp i Ber­lin. Men ja, jeg tror på, at vi kan gø­re det Ale­xan­der Zor­ni­ger

tro­en på, at Brønd­by kom­mer til­ba­ge i top­pen af dansk fod­bold.

»Trup­pen ud­vik­ler sig, og den gør det me­get hur­tigt. På nog­le om­rå­der går det end­da hur­ti­ge­re, end jeg hav­de for­ven­tet,« kon­sta­te­rer Zor­ni­ger med et nyt smil.

Selv­om det skul­le bli­ve til en eu­ro­pa­ei­sk exit mod Hertha, kan Zor­ni­ger sta­dig en­de med at va­e­re til­freds ef­ter kam­pen.

»Det af­ha­en­ger af en ting: pra­e­sta­tio­nen. Og det vil I nok kom­me til at hø­re mig si­ge man­ge gan­ge i lø­bet af sa­e­so­nen. Det er pra­e­sta­tio­nen, der ta­el­ler.«

En af de før­ste ind­køb un­der den nye tra­e­ner var lands­man­den Be­ne­dikt Röck­er, som er kom­met ind som et fyrtårn i Brønd­bys mid­ter­for­svar.

Den 26-åri­ge na­e­sten to me­ter hø­je for­sva­rer har få­et fast spil­le­tid li­ge si­den, og han tror og­så på dansk sejr mod si­ne lands­ma­end.

»Vi skab­te en mas­se chan­cer i Ber­lin, og det gør vi og­så på hjem­me­ba­ne. Vi skal bare ud­nyt­te vo­res chan­cer – og så hol­de dem fra at sco­re. Og selv­føl­ge­lig vil det va­e­re me­get spe­ci­elt for mig, hvis vi slår et tysk hold ud af Eu­ro­pa Le­ague.«

FOTO: NILS MEILVANG Ale­xan­der Zor­ni­ger (th.) for­kla­rer må­l­mand­stra­e­ner Lars Høgh, hvor­dan Hertha-nød­den skal kna­ek­kes, selv om Brønd­bys ty­ske tra­e­ner er­ken­der, at hans mand­skab ikke er fa­vo­rit i op­gø­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.