OL for spil­ler­ne - ikke lands­hol­det

Det danske OL-fod­bold­lands­hold åb­ner i dag OL mod Irak da­gen før åb­nings­ce­re­mo­ni­en, men det er i skyg­gen af utal­li­ge af­bud og med et hold, der na­ep­pe teg­ner Dan­marks lands­holds­frem­tid

BT - - OL I RIO -

Mi­chel Wik­kel­sø Davidsen | mi­cd@sporten.dk Flem­m­ing Brandt |flb@sporten.dk Kan du hu­ske for lidt over et år si­den? Ar­me­ne i vej­ret, ju­bel hos Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg, Vik­tor Fi­s­cher og An­dreas Christensen. De gla­e­de­de sig til OL, for de hav­de net­op sik­ret sig bil­let­ten med en 2-0-sejr over Ser­bi­en ved U21-EM. I dag be­gyn­der fod­bold­t­ur­ne­rin­gen ved OL, og det er fak­tisk kun Jens Jøns­son og Ni­co­lai Bro­ck-Mad­sen, der og­så var med til at kva­li­fi­ce­re Dan­mark til OL, som er med i Bra­si­li­ens ho­ved­stad, Bra­si­lia, hvor Dan­mark åb­ner tur­ne­rin­gen klok­ken 18.00 mod Irak.

De sto­re pro­fi­ler er holdt hjem­me af de­res klub­ber, og de sid­ste af­bud dryp­pe­de ind så sent som i we­e­ken­den, så land­stra­e­ner Ni­els Fre­de­rik­sen tra­e­der ind på Mané Gar­rin­cha Sta­di­um med an­det-, tred­je- og fjer­de­valg på fle­re plad­ser på sit danske OL-hold.

Så hvad kan Dan­mark så bru­ge den­ne fod­bold­t­ur­ne­ring til, når det for man­ges ved­kom­men­de ikke er spil­le­re, som land­stra­e­ne­ren nor­malt helst vil bru­ge på sit U21-lands­hold?

»Li­ge­gyl­digt hvem vi hav­de haft med, hav­de vi al­li­ge­vel nok ikke vun­det tur­ne­rin­gen. Nu får Ni­els Fre­de­rik­sen mu­lig­hed for at se nog­le an­dre spil­le­re an og la­e­re dem rig­tigt godt at ken­de. Bå­de de­res fy­si­ske og men­tale styr­ker og svag­he­der, og det kan og­så va­e­re me­get va­er­di­fuldt,« si­ger Es­ben Han­sen, eks­pert hos Di­scove­ry.

Med en lands­hold­strup fyldt med spil­le­re, der nor­malt ikke er go­de nok til det U21-lands­hold, som i DBU skal fun­ge­re som ru­ge­kas­se for Åge Ha­rei­des A-lands­hold, er der alt­så an­dre fo­kus­punk­ter. Og de er ikke helt ens for land­stra­e­ner Ni­els Fre­de­rik­sen og så for den en­kel­te spil­ler, tror Es­ben Han­sen.

»Det her hold be­står af nog­le spil­le­re, som har lyst til at va­e­re der, og som har få­et lov til det af de­res klub­ber. For nog­le af dem er det her chan­cen for at vi­se sig frem - bå­de over for Ni­els Fre­de­rik­sen og for al­le de klub­ber, som man må reg­ne med hol­der øje med OL-tur­ne­rin­gen.

Nyt ind­blik for land­stra­e­ne­ren

»Sam­ti­dig gi­ver OL-tur­ne­rin­gen og­så Ni­els Fre­de­rik­sen mu­lig­hed for at la­e­re spil­ler­ne at ken­de på en helt an­den må­de, end det el­lers er mu­ligt. Det er en lang pe­ri­o­de, at de er sam­let i for­hold til nor­malt, og han får et nyt ind­blik i, hvad de en­kel­te kan og ikke kan. Nog­le in­de­hol­der må­ske ikke alt det, som du på for­hånd tro­e­de – og an­dre in­de­hol­der me­re, end du for­ven­te­de. Du kan ikke gem­me dig, når man er sam­let så la­en­ge,« si­ger Es­ben Han­sen, der sam­ti­dig me­ner, at nog­le spil­le­re med en god tur­ne­ring vil kun­ne spil­le sig ind på A-land­stra­e­ner Åge Ha­rei­des ra­dar.

Det er den mu­lig­hed, som de danske spil­le­re har, når der er lø­bet af­bud ind med sam­me fart som en knal­lert langs Co­pa­ca­ba­na. Yus­suf Poul­sen, Uf­fe Bech og Las­se Vi­gen er bare tre nav­ne, der var ud­ta­get, men som sag­de fra af for­skel­li­ge år­sa­ger. An­dre var slet ikke i spil på grund af klub­ber­nes mang­len­de vil­je til at fri­gi­ve dem op mod vig­ti­ge eu­ro­pa­ei­ske kam­pe og sa­e­son­star­ter.

Så de sto­re klub­ber har holdt igen, mens de min­dre klub­ber mulig­vis nødt­vun­gent har sendt de­res bed­ste spil­le­re af sted.

»De man­ge af­bud er jo en stor­po­li­tisk ting. Lands­holds­fod­bol­den dør en stil­le død, om vi vil det el­ler ej. De sto­re klub­ber har stil­let sig på bag­be­ne­ne og sagt nej, vel vi­den­de at det er gra­tis for dem. De min­dre klub­ber er må­ske ikke gla­de for at sen­de spil­ler­ne af sted, men de har en stør­re in­ter­es­se i at si­ge ja, for­di de og­så har brug for det ud­stil­lings­vin­due, som OL jo er,« si­ger Es­ben Han­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.