Tysk stjer­ne tjek­ket ind i Stru­er – med mor

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FINT BE­SØG en stund bo­sat sig blot 50 ki­lo­me­ter mod nord, i Stru­er.

Sa­mi Khe­dira er rejst til den ve­stjy­ske by for at bli­ve den ska­de kvit, han fik un­der EM. Kort for­talt er Sa­mi Khe­dira fulgt i ha­e­le­ne på den an­er­kend­te sports­be­hand­ler Kurt Mo­set­ter, der i den­ne uge un­der­vi­ser på cen­te­ret. På li­ge vil­kår Han kom nat­ten til man­dag og bli­ver for­ment­lig til i mor­gen. Og på sin vis er det på al­le må­der gan­ske be­lej­ligt med be­søg fra en ska­det fod­bold­spil­ler, der måt­te ud­gå af Tys­klands EM-kvart­fi­na­le mod Ita­li­en.

»Der er kom­met kur­si­ster fra he­le Eu­ro­pa for at føl­ge Kurt Mo­set­ters be­hand­lings­me­to­der, og så bru­ger de Sa­mi Khe­diras lårska­de som ek­sem­pel, li­ge­som der og­så bli­ver brugt an­dre ca­ses,« forta­el­ler Kur­sus­cen­ter Stru­ers kom­mu­ni­ka­tions-chef, Thomas Eilskov Jensen, til BT.

Og bare li­ge for at slå én ting fast. Selv om man er en ret stor fod­bold­stjer­ne, så er der in­gen for­skel­s­be­hand­ling i Stru­er.

»Vi har ikke gjort no­get ud over det sa­ed­van­li­ge i for­hold til ind­kvar­te­rin­gen. Han er her på al­mind­li­ge vil­kår. Han bor på et va­e­rel­se som al­le an­dre, han har ikke no­gen sa­er­lig su­i­te, og han spi­ser det sam­me mad som al­le an­dre,« si­ger Thomas Eilskov Jensen. Han gør sit til, at hver­da­gen bli­ver så nor­malt som mu­ligt for Sa­mi Khe­dira, så det va­el­ter ek­sem­pel­vis ikke ind med au­to­grafja­e­ge­re på kur­sus­cen­te­ret i Stru­er. »Han hol­der ferie, og det vil han ger­ne va­er­ne om, og det for­står jeg godt. Fod­bold­spil­le­re har ikke så me­get ferie, og nu skal han så bru­ge en af si­ne fe­ri­eu­ger på at få be­hand­let sin ska­de, og det vil jeg ger­ne gø­re mit bed­ste for, at han kan gø­re i fred og ro her i Stru­er,« si­ger Thomas Eilskov Jensen, der kal­der den ty­ske fod­bold­spil­ler for ’en flink og rar ung mand, der op­fø­rer sig stil­le og ro­ligt’:

»Når han nu skal va­e­re her he­le ugen, må det godt va­e­re lidt nor­ma­li­se­ret, så folk ikke sprin­ger på ham he­le ti­den. Men en ren­gø­rings­ko­ne har få­et en kram­mer af ham, og det, sy­nes hun, er stort,« si­ger kom­mu­ni­ka­tions­che­fen, der og­så selv vil ven­te med sel­fie- og au­to­gra­fan­mod­ning til i dag, hvor den ty­ske fod­bold­spil­ler har in­vil­li­get i at stil­le op for den nys­ger­ri­ge pres­se. Mor-søn-tid I øv­rigt har Sa­mi Khe­dira ikke ke­det sig mel­lem be­hand­lin­ger­ne i Stru­er. Den 29-åri­ge fod­bold­spil­ler har fak­tisk ta­get sin mor med til den ve­stjy­ske by ved Lim­fjor­den. Her ud­nyt­ter de mu­lig­he­den for at kun­ne bru­ge lidt sja­el­den mor-sønt­id sam­men.

»Han sag­de til mig, at det er der ikke er så me­get tid til i hver­da­gen som pro­fes­sio­nel,« si­ger Thomas Eilskov Jensen.

Han reg­ner dog med, at be­sø­get fra den ty­ske lands­holds­spil­ler vil sa­et­te sit pra­eg på kur­sus­cen­te­ret, og­så ef­ter at ty­ske­ren er rejst til­ba­ge til Tor­i­no og Se­rie A-fod­bold.

»De kur­si­ster, der kom­mer, når den­ne uge er slut, vil nok ka­em­pe lidt om det va­e­rel­se, som Sa­mi Khe­dira har bo­et på,« ly­der det.

Kur­sus­cen­ter Stru­er har selv skre­vet om det us­a­ed­van­li­ge be­søg på Fa­ce­book.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.