Derfor er Jan Fogs vil­la ikke solgt

Trods et ka­em­pe mil­li­onnedslag er den den af­dø­de ken­dis­ma­eg­lers strand­vejsvil­la sta­dig til salg

BT - - NYHEDER - Sil­la Ba­ka­lus | silb@bt.dk

Han el­ske­de selv at bo der. Det lag­de den af­dø­de ejen­doms­ma­eg­ler Jan Fog ikke skjul på, når han in­vi­te­re­de blandt an­dre pres­sen på be­søg i sin hvi­de pa­la­e­vil­la på Strand­vej­en i Ta­ar­ba­ek.

Og med en pla­ce­ring helt ned til van­det og en skøn ud­sigt over Øre­sund var det da hel­ler ikke sva­ert at for­stå, at den ka­ris­ma­ti­ske ma­eg­ler var be­gej­stret for sit hjem gen­nem me­re end 30 år.

Da Jan Fog plud­se­lig dø­de af sin kra­eft­syg­dom i april sid­ste år, ef­ter­lod han sin for­mue til sin ko­ne Char­lot­te Juul – en ung­dom­ska­e­re­ste, som han var ble­vet gift med halvan­det års tid for­in­den.

Char­lot­te Juul valg­te i sep­tem­ber at sa­et­te den gam­le vil­la til salg for 34 mio. kr. Men trods stor in­ter­es­se er den end­nu ikke ble­vet solgt.

Det forta­el­ler ejen­doms­ma­eg­ler Claus Borg fra Claus Borg & Part­ner. Han over­tog Jan Fogs for­ret­nin­ger ef­ter hans død, og det er og­så Claus Borg, der har få­et til op­ga­ve at sa­el­ge vil­la­en.

Liebhaveri ryk­ker lang­somt

Iføl­ge Claus Borg er det me­get nor­malt, at hu­se i den pris­klas­se kan ta­ge tid at sa­el­ge. Og det kan der va­e­re fle­re år­sa­ger til:

»Det kan va­e­re, at folk har no­get an­det, de skal ha­ve solgt, og det kan va­e­re, at der er pro­ble­mer med at få det fi­nan­si­e­ret. Der kan va­e­re man­ge ting, der spil­ler ind,« si­ger han til BT.

Han pe­ger des­u­den på, at en an­den fak­tor og­så kan ha­ve be­tyd­ning for, at vil­la­en end­nu ikke har få­et ny ejer.

»Ud­val­get af vil­la­er op og ned langs ky­sten (langs Strand­vej­en, red.) er pa­ent stort i øje­blik­ket, så folk har me­get at va­el­ge imel­lem. Så der er nok me­re til salg, end der er kø­be­re til,« for­kla­rer han.

En op­ta­el­ling, som BT har la­vet ved hja­elp af bo­ligsi­den bo­liga.dk, vi­ser, at der onsdag af­ten var 17 vil­la­er til salg til over 20 mio. kr. med ad­gang til Øre­sund­sky­sten. Al­le 17 vil­la­er lig­ger i sam­me om­rå­de som Jan Fogs vil­la – nem­lig ved Strand­vej­en mel­lem Hel­lerup og Ved­ba­ek.

Des­u­den kan det og­så ha­ve spil­let en rol­le for det mang­len­de salg, at det net­op er Jan Fog, der har bo­et i vil­la­en.

»Man­ge af de men­ne­sker, der har haft råd til at kø­be hu­se i den pris­klas­se, vil ger­ne va­e­re diskre­te,« for­kla­rer ma­eg­le­ren.

Plads til for­bed­rin­ger

Jan Fog hav­de bo­et i vil­la­en si­den 1980er­ne, og da vil­la­en ikke var ble­vet renove­ret i no­gen tid, tra­en­ger den til no­get istands­a­et­tel­se.

»Det er bo­et ef­ter Jan Fog, der sa­et­ter dags­or­de­nen, og de har brugt lidt pen­ge på at få det ma­let og gjort lidt ved ha­ven,« si­ger Claus Borg og til­fø­jer, at en even­tu­el kø­ber og­så må på­reg­ne, at der skal for­bed­rin­ger til.

»Men det vil de fle­ste jo nok gø­re. For folk, der har råd til at kø­be så­dan et hus, har og­så de­res egen me­ning om, hvor­dan køk­ke­net og ba­de­va­e­rel­set skal se ud,« for­kla­rer han.

I april blev pri­sen på Jans Fogs vil­la sat ned fra 34 mio. kr. til 29,9 mio. kr. Men hel­ler ikke det har ind­til vi­de­re re­sul­te­ret i en un­der­skre­vet slut­sed­del – selv om den la­ve­re pris iføl­ge Claus Borg har øget in­ter­es­sen.

Jan Fog dø­de den 23. april i fjor, da han var i be­hand­ling for leuka­e­mi. Un­der den sid­ste stam­cel­le­trans­fu­sion gik no­get galt. An­gi­ve­ligt på­drog den 66-åri­ge ma­eg­ler sig en livs­far­lig virus i for­bin­del­se med ru­ti­ne­be­hand­lin­gen, der send­te ham i en ko­ma­til­stand, som han al­drig våg­ne­de op fra igen.

SABROE LISELOTTE

Jan Fog hav­de ud­sigt di­rek­te til Øre­sund fra sin stue, som det ses på bil­le­det.ARKIVFOTO:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.