Er det for nemt at få topka­rak­te­rer i sko­len og på ud­dan­nel­ser­ne?

BT - - DEBAT -

DROP 12-TALLET

San­die Pe­der­sen På fa­ce­book.dk/ditbt kl. 08.16 13-ska­la­en bur­de ta­ges til­ba­ge. Den »nye« er bare ikke god nok. Der er for langt mel­lem nog­le af ka­rak­te­rer­ne, og du kan ikke be­løn­ne de vir­ke­lig go­de med 13-tallet. Og dem er der re­elt ikke man­ge af. Og som cen­sor sid­der man fak­tisk og­så of­te og mang­ler en ka­rak­ter mel­lem 4 og 7, for­di der er så langt imel­lem det, man skal kun­ne i de for­skel­li­ge ka­rak­te­rer.

ELEVERNE ER BED­RE

Chri­sti­ne Rø­mer På fa­ce­book.dk/ditbt kl. 11.11 Må­ske kun­ne det og­så bare hand­le om, at de stu­de­ren­de er ble­vet bed­re? Det er så sva­ert at kom­me ind på de for­skel­li­ge ud­dan­nel­ser, så dem, der kom­mer igen­nem nå­leø­jet, vil rig­tig ger­ne pra­este­re. Og der­med sco­rer de og­så topka­rak­te­rer. I ste­det for at brok­ke sig over, at der bli­ver gi­vet for man­ge 12-tal­ler, bur­de man så ikke hel­le­re va­e­re gla­de for, at de stu­de­ren­de kla­re sig så godt?

LAV SKA­LA­EN OM

Astrid Ham­mer Lauring På fa­ce­book.dk/ditbt kl. 10.01 Gad vi­de om de vir­ke­lig skal spil­de tid på at lave en helt ny ska­la, el­ler om de bru­ger ho­ve­d­et og går til­ba­ge til, hvad der fun­ge­re­de godt en­gang?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.