PANELET

BT - - DEBAT -

Er der gå­et in­f­la­tion i 12-tal­ler, når der gi­ves ka­rak­te­rer på sko­ler og ud­dan­nel­ser?

Fle­re 12-tal­ler er en na­tur­lig føl­ge af, at man fjer­ne­de 13-trins ska­la­en og ind­før­te én på 7-trin, så ka­rak­te­rer­ne var me­re sam­men­lig­ne­li­ge med uden­land­ske ka­rak­ter­sy­ste­mer. Og jeg ved ikke, hvad ’for man­ge’ 12-tal­ler er. Ja, det er ble­vet nem­me­re at få et 12-tal, og der er kom­met et be­kym­ren­de pra­e­sta­tions­ra­ce i fol­ke­sko­len og gym­na­si­et. Vi skal i hø­je­re grad be­løn­ne dem, der prø­ver at ta­en­ke kre­a­tivt, ta­ge chan­cer og må­ske og­så derfor la­ver fejl.

Er det tid til at lave en ny ka­rak­ter­ska­la igen?

Nej. Der er ikke kom­met et bud på, hvor­dan den skul­le se ud. Og des­u­den hav­de vi 13-trin­s­ska­la­en i 40 år, in­den vi la­ve­de den om. Den, vi har nu, har kun ek­si­ste­ret si­den 2007. De stu­de­ren­de har brug for kon­ti­nu­i­tet. Vi skal me­get me­re va­ek fra ka­rak­ter­sy­ste­met i det he­le ta­get og ar­bej­de for me­re in­di­vi­du­el fe­ed­ba­ck, så man i hø­je­re grad be­løn­ner den en­kel­te elev for det, han el­ler hun kan. Vi skal ikke ha­ve ka­rak­te­rer i det om­fang, vi ser i dag.

METTE REISSMANN Ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­ord­fø­rer, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne

CA­RO­LI­NA MAGDALENE MAIER Ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­ord­fø­rer, Al­ter­na­ti­vet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.