OL-by­en er det hel­lig­ste

Dan­sker­ne er så småt ved at ind­fin­de sig i OL-by­en i Rio, hvor McDo­nalds lok­ker me­dal­je­kan­di­da­ter i for­da­erv, og hvor ver­dens­stjer­ner står i kø for at få en skål ris

BT - - OL I RIO - Mi­chel Wik­kel­sø Davidsen | mi­cd@sporten.dk

Kø­en til McDo­nalds er lang. Den snor sig små 15 me­ter rundt og ud på Olym­pic Vil­la­ge Pla­za. Det her er fa­el­lester­ri­to­ri­um for jour­na­li­ster og at­le­ter, og det lig­ger som en for­ha­ve til den hel­li­ge by – den olym­pi­ske by i Rio. Kvin­der­ne i de tyr­ki­ske tra­e­nings­drag­ter er hø­je, og et godt bud vil­le va­e­re, at de spil­le­de ba­sket­ball til dag­lig. Jeg fik ikke li­ge spurgt til det, da for­nem­mel­sen var, at in­gen af os dan­se­de lam­ba­da af stolt­hed over at stå i kø til seks che­e­se­bur­ge­re. Men det gjor­de vi – en halv uge før de før­ste kon­kur­ren­cer bli­ver skudt i gang ved OL i Rio, stod vi der og ven­te­de på gra­tis McFlur­ry, co­la og cap­puci­no.

For at­le­ter­ne kan sul­ten bli­ve stil­let helt gra­tis og ad li­bi­tum i den olym­pi­ske restau­rant med det gu­le M som logo, og når først man har fyldt po­sen op med bur­ge­re, kan man igen sni­ge sig i lae for pres­sen i den hel­lig­ste by af dem al­le de kom­men­de tre uger.

Små spring­vand

Jo­nat­han Gro­th er Dan­marks bord­ten­nis-håb, og han stod ikke i den kø, men han stod på plad­sen kort ef­ter, at den danske na­tio­nalsang var ble­vet af­spil­let, og de danske at­le­ter var budt vel­kom­men i by­en.

»OL-by­en er im­po­ne­ren­de. Det er vir­ke­lig stort. Man kan godt for­nem­me in­de i by­en, at der er en god stem­ning. Jeg sy­nes, det er en fin by, og det er hyg­ge­ligt med en mas­se små spring­vand, po­ols og grøn­ne om­rå­der,« si­ger Jo­nat­han Gro­th.

Du er ikke i tvivl om, hvem der bor hvor i OL-by­en. Den danske de­le­ga­tions før­ste ud­sen­din­ge i Rio må­l­te al­ta­nen op, og så kun­ne Dan­mark ha­ve per­fekt-klip­pe­de Dan­ne­brog-flag med til at py­n­te op. Så­dan har al­le lan­de gjort i by­en, der lig­ger godt en ti­mes kør­sel va­ek fra Co­pa­ca­ba­na og lig­ner et sted, der li­ge så godt kun­ne va­e­re pla­ce­ret i Bra­brand el­ler Nord­vest.

Sto­re stjerner

He­rin­de tris­ser de stør­ste stjerner rundt. De står i kø til den sam­me mad som de an­dre, og hvis de er lidt ek­stra sult­ne, kan de jo al­tid stil­le sig ud i kø­en til McDo­nalds sam­men med de an­dre at­le­ter. Men de spi­ser som hovedregel i det sam­me gi­gan­ti­ske telt. På stør­rel­se med et par fod­bold­ba­ner er mad­tel­tet i OL-by­en le­gen­da­risk. Her er bo­der med mad fra al­le ver­dens­hjør­ner, og så kan du el­lers bare gå en lil­le ma­ra­ton, ind­til du fin­der no­get, du kan li­de.

»Madsa­len er vir­ke­lig stor. Hvis du skal prø­ve at fin­de dan­sker­ne, kan det godt va­e­re, du skal bru­ge 10 mi­nut­ter på det. Men hvis man går der­over med an­dre dan­ske­re, sa­et­ter man sig sam­men med dem,« si­ger Jo­nat­han Gro­th, der er en af de hel­di­ge få, som har få­et et af de man­ge to-mands-va­e­rel­ser ale­ne.

»Vi har en ba­se. Vi bor i lej­lig­he­der, og så er der et kon­tor, hvor man kan gå ind og ta­ge en kaf­fe og hyg­ge lidt. Der mø­des man og snak­ker lidt, og så mø­der vi hin­an­den uden for på om­rå­der­ne om­kring lej­lig­he­der­ne,« si­ger Jo­nat­han Gro­th, der al­le­re­de er stødt på den før­ste ver­dens­stjer­ne i OL-by­en.

»Jeg har set Novak Djoko­vic. Han er jo en ka­em­pe stjer­ne. Men jeg var nu ikke ov­re og si­ge hej til ham.«

Jeg sy­nes, det er en fin by, og det er hyg­ge­ligt med en mas­se små spring­vand, po­ols og grøn­ne om­rå­der Jo­nat­han Gro­th

Olym­pic Vil­la­ge i Bar­ra er no­get af det al­ler­hel­lig­ste un­der de olym­pi­ske le­ge. Ude for­an er der kon­stant men­ne­sker, mens der på Jo­nat­han Gro­th (lil­le bil­le­de) og de an­dre at­le­ters al­ta­ner ha­en­ger na­tio­nal­flag. FOTO: JENS NØRGAARD LAR­SEN.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.