Kas­per Søn­der­gaard ska­det igen-igen

BT - - OL I RIO -

De danske hånd­bold­her­rer blev i går ramt af en ska­de, da Kas­per Søn­der­gaard ud­gik midt­vejs i den danske tra­e­ning. Ska­den kom­mer blot fi­re da­ge før, at Dan­mark skal i ak­tion ved OL i Rio.

Skjern-ba­ck­en hav­de el­lers tra­e­net godt med i den før­ste ti­me uden syn­li­ge pro­ble­mer, men han ud­gik der­ef­ter med en ska­de i det ven­stre ben.

Ef­ter­føl­gen­de hav­de Søn­der­gaard ikke lyst til at si­ge no­get til de frem­mød­te danske jour­na­li­ster. Han li­ste­de stil­le og ro­ligt ud via bag­dø­ren fra tra­e­nings­hal­len i Rio.

Den ven­stre­hån­de­de høj­re­ba­ck var li­ge kom­met til­ba­ge fra en la­egska­de i det sam­me ben, ef­ter at han hav­de holdt pau­se i lidt over to uger. Nu er han ramt af en ny ska­de.

Dan­mark spil­ler den før­ste kamp i grup­pe­spil­let ved OL på søn­dag mod Ar­gen­ti­na, men det er for tid­ligt at si­ge no­get om Søn­der­gaards del­ta­gel­se el­ler ej.

Søn­der­gaard skal nu un­der­sø­ges na­er­me­re af la­e­ge­sta­ben, og først der­ef­ter vil der kom­me nyt fra lands­holds­lej­ren.

Det er mu­ligt for Dan­mark at skif­te en spil­ler ud in­den OL, hvis en ska­de kan do­ku­men­te­res.

FOTO: HEN­NING BAG­GER

Kas­per Søn­der­gaard er end­nu en gang ska­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.