Kuwait taber stort sags­an­la­eg mod IOC

BT - - OL I RIO -

Kuwait har ved en schweizisk dom­stol tabt et sags­an­la­eg på en mil­li­ard ame­ri­kan­ske dol­lar, som sva­rer til 6,6 mil­li­ar­der kro­ner, der er rejst mod Den In­ter­na­tio­na­le Olym­pi­ske Ko­mi­te (IOC), for­di lan­det er ble­vet ude­luk­ket fra in­ter­na­tio­na­le kon­kur­ren­cer - her­un­der OL.

Det med­del­te en kil­de fra IOC i går iføl­ge AFP.

Kuwait er iføl­ge kil­den blev dømt til at be­ta­le sa­gens om­kost­nin­ger.

IOC og Det In­ter­na­tio­na­le Fod­bold­for­bund (FIFA) sus­pen­de­re­de i i ok­to­ber Kuwait, da man me­ner, at Kuwaits re­ge­ring har la­vet love, som i for stort om­fang påvirker lan­dets sport­s­liv.

Em­beds­ma­end i Kuwait me­ner, at lan­dets ude­luk­kel­se fra OL i Rio er fo­re­gå­et på et for­kert grund­lag, og det vil ha­ve sto­re fi­nan­si­el­le om­kost­nin­ger for lan­det.

Sags­an­la­eg­get var et ci­vilt et af slagsen i Schweiz, da IOC har ho­ved­kvar­ter i den schweizi­ske by Laus­an­ne.

16 in­ter­na­tio­na­le sport­s­for­bund, ud­over FIFA og IOC, har og­så sat Kuwait på den sor­te li­ste.

Det er tred­je gang si­den 2007, at FIFA og IOC sus­pen­de­rer Kuwait for stats­lig ind­blan­ding.

Kuwait har 30 da­ge til at ap­pel­le­re af­gø­rel­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.