Far dra­e­ber 8-årig dat­ter og rin­ger til pi­gens mor

BT - - NYHEDER - Sil­la Ba­ka­lus |silb@bt.dk

En tra­ge­die ram­te i går mid­dag en fa­mi­lie på Fyn. En 8-årig pi­ge er fun­det død – for­ment­lig kvalt af sin far. Det op­ly­ser Fyns Po­li­ti til BT.

Det var pi­gens mor­far, der alar­me­re­de po­li­ti­et, ef­ter at pi­gens far hav­de rin­get til pi­gens mor og for­talt, at han hav­de kvalt dat­te­ren. Mo­de­ren blev så cho­ke­ret over opkal­det, at hun rin­ge­de op til sin far, der alar­me­re­de po­li­ti­et.

Po­li­ti­et modt­og alarmopkal­det klok­ken 12.19, og det var et fryg­te­ligt syn, der mød­te po­li­ti­et, da de mød­te op i fa­de­rens hjem på Rå­dyr­løk­ken i Oden­se-for­sta­den Sluk­ef­ter. Her fandt man den 8-åri­ge pi­ge død:

»Po­li­ti­et fandt hen­de død på ba­de­va­e­rel­set. Og de fo­re­lø­bi­ge mel­din­ger ty­der på, at hun er død ved kva­el­ning,« si­ger Hen­rik Ju­ste­sen, der er vi­cepo­li­ti­in­spek­tør og drabs­chef hos Fyns Po­li­ti.

Pi­gens 51-åri­ge far blev og­så fun­det i hu­set. Han hav­de ef­ter dra­bet for­søgt at be­gå selv­mord.

»Han blev fun­det i et an­det rum, hvor han hav­de skå­ret sig i un­de­rar­me­ne,« forta­el­ler Hen­rik Ju­ste­sen.

Fa­de­ren var dog i li­ve ved po­li­tiets an­komst og blev ef­ter­føl­gen­de kørt til Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, hvor han bli­ver be­hand­let. Hans til­stand be­skri­ves som sta­bil.

Iføl­ge BTs mand på ste­det er hu­set, som pi­gen blev fun­det i, et pa­ent hus be­lig­gen­de i et pa­ent og ny­de­ligt kvar­ter, der be­står af vil­la­er og par­cel­hu­se.

Se­pa­re­ret for kort tid si­den »Men vi er i gang med at sik­re spor på ger­nings­ste­det, og rets­me­di­ci­ner­ne er i gang med nog­le fin­de­steds­un­der­sø­gel­ser, der skal vi­se, om bar­net blev kvalt sam­me sted, som hun blev fun­det, el­ler om hun for ek­sem­pel er ble­vet dra­ebt i et an­det rum og ryk­ket rundt ef­ter­føl­gen­de,« for­kla­rer Hen­rik Ju­ste­sen.

Pi­gens fora­el­dre blev iføl­ge po­li­ti­et for kort tid si­den se­pa­re­ret, og pi­gen var på be­søg hos sin far, da hun mi­ste­de li­vet. Hvor­vidt se­pa­ra­tio­nen kan ha­ve no­get med dra­bet at gø­re, ved po­li­ti­et end­nu ik­ke.

Ef­ter­lod bre­ve »Der er ef­ter­ladt nog­le bre­ve der­u­de. Det er no­get, der lig­ner af­skeds­bre­ve,« si­ger Hen­rik Ju­ste­sen – dog uden at vil­le ud­dy­be det na­er­me­re ind­hold af bre­ve­ne.

»Men når der er et af­skeds­brev, er der al­tid nog­le tan­ker i det,« til­fø­jer han.

»Det er alt for tid­ligt at si­ge no­get om mo­ti­vet – men det kan mu­lig­vis ha­ve no­get med skils­mis­sen at gø­re,« si­ger Hen­rik Ju­ste­sen, der an­ser sa­gen som yderst tragisk.

»Det er al­tid trist, når voks­ne men­ne­sker sy­nes, at det skal gå ud over bør­ne­ne,« si­ger han.

Pi­gens 40-åri­ge mor er sta­er­kt cho­ke­ret ef­ter den fryg­te­li­ge ha­en­del­se, og sam­men med den øv­ri­ge fa­mi­lie mod­ta­ger hun kri­se­hja­elp. Den 8-åri­ge pi­ge var det ene­ste barn, som par­ret hav­de sam­men. Fa­de­ren har dog fle­re børn fra et tid­li­ge­re for­hold.

Den 51-åri­ge far er ble­vet sig­tet for mand­drab og vil for­ment­lig bli­ve frem­stil­let i grund­lovs­for­hør i dag. Skul­le hans til­stand va­e­re for dår­lig til, at han kan mø­de op, vil han bli­ve frem­stil­let ’in ab­sen­tia’ – hvil­ket vil si­ge, at han ik­ke selv vil va­e­re til ste­de ved­grund­lovs for­hø­ret i førs teo­m­gang. Når han bli­ver fri ski­gen, vil han i så fald bli­ve frem­stil­let på ny.

Dra­bet på den lil­le pi­ge kom­mer kun en uge ef­ter, at et an­det barn blev dra­ebt på Fyn. Ons­dag i sid­ste uge blev en 3-årig pi­ge fun­det dra­ebt af sin mor i Svend­borg.

Det er al­tid trist, når voks­ne men­ne­sker sy­nes, at det skal gå ud over bør­ne­ne Hen­rik Ju­ste­sen, vi­cepo­li­ti­in­spek­tør og drabs­chef hos Fyns Po­li­ti

FO­TO: SONNY MUNK CARLSEN

Rets­me­di­ci­ne­re og po­li­tiets tek­ni­ke­re ar­bej­de­de i går på en adres­se i Sluk­ef­ter, lidt uden for Oden­se, hvor en far dra­eb­te sin dat­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.