SEXKRAENKERE GÅR FRI

BT - - NYHEDER -

’SA­GEN HENLAGT’ det går med at opkla­re de ot­te sa­ger. Sva­ret har fra samt­li­ge po­li­tik­red­se va­e­ret, at sa­ger­ne er henlagt. En­ten for­di of­fe­ret trak an­mel­del­sen til­ba­ge, el­ler for­di det ik­ke var mu­ligt at fin­de ger­nings­man­den/ma­en­de­ne.

De ot­te sa­ger er ik­ke ene­stå­en­de. Em­net er højak­tu­elt i dis­se da­ge, hvor Fyns Po­li­ti un­der­sø­ger ni an­mel­del­ser om blu­fa­er­dig­heds­kra­en­kel­se på Lan­gelands Festi­val. To un­ge asylan­sø­ge­re er sig­tet for vold­ta­egt mod en 16-årig pi­ge, mens tre an­dre på 15, 16 og 17 år er sig­tet for ét til­fa­el­de af blu­fa­er­dig­heds­kra­en­kel­se. Po­li­ti­et af­vi­ser nøl Po­li­ti­in­spek­tør Mi­cha­el Kjeld­gaard fra Rigs­po­li­tiets Na­tio­na­le Ef­ter­forsk­nings­cen­ter (NEC) af­vi­ser, at se­x­kra­en­ker­sa­ger ik­ke bli­ver ta­get al­vor­ligt.

»Jeg ud­ta­ler mig ik­ke om kon­kre­te sa­ger, men der kan va­e­re fle­re år­sa­ger til, at det ik­ke har va­e­ret mu­ligt at rej­se sig­tel­se i en sag. Po­li­ti­et skal al­tid ha­ve kon­kre­te spor, vid­neud­sagn el­ler an­dre be­vi­ser for at un­der­byg­ge et mi­stan­ke­grund­lag mod en kon­kret ger­nings­mand – og ved­kom­men­de skal va­e­re iden­ti­fi­ce­ret.

En for­bry­del­se af den­ne art kan ske hur­tigt og over­ra­sken­de, hvor­ef­ter ger­nings­man­den for­svin­der el­ler flyg­ter, før of­fe­ret når at se ved­kom­men­de rig­tigt – og så kan det va­e­re sva­ert at løf­te en be­vis­byr­de, hvis der for ek­sem­pel ik­ke er vid­ner, vi­deo­over­våg­ning el­ler an­dre spor. Har man va­e­ret ud­sat for en kra­en­kel­se, så an­meld det hur­tigst mu­ligt,« op­for­drer Mi­cha­el Kjeld­gaard.

I Sve­ri­ge er an­tal­let af sa­ger eks­plo­de­ret. Iføl­ge Sve­ri­ges Ra­dio har svensk po­li­ti i år mod­ta­get 111 an­mel­del­ser - ale­ne fra sven­ske mu­sik­festi­va­ler. Året før var an­tal­let 10.

Iføl­ge eks­pert i straf­fe­ret Lars Bo Lang­sted kan det va­e­re van­ske­ligt at opkla­re sa­ger om blu­fa­er­dig­heds­kra­en­kel­se i nat­te­li­vet og på festi­va­ler.

»Hvis det fo­re­går et sted, hvor der er man­ge men­ne­sker, kan det va­e­re sva­ert for of­fe­ret at ud­pe­ge ger­nings­man­den. Hvis det til­med fo­re­går me­get hur­tigt og et sted med svag be­lys­ning, bli­ver det yder­li­ge­re sva­ert at løf­te be­vis­byr­den,« si­ger Lars Bo Lang­sted, ju­rapro­fes­sor på Aal­borg Uni­ver­si­tet.

Pro­ble­met med ud­la­en­din­ge, der grup­pe­kra­en­ker kvin­der kom i de in­ter­na­tio­na­le me­di­ers sø­ge­lys, da et stort an­tal kvin­der i den ty­ske by Köln kla­ge­de over mas­se­over­greb nytår­s­af­ten na­er by­ens ba­ne­gård.

Tysk po­li­ti modt­og me­re end 1.100 an­mel­del­ser, hvoraf de 480 dre­je­de sig om seksu­el­le kra­en­kel­ser. An­mel­del­ser­ne dre­je­de sig om alt fra chi­ka­ne til vold­ta­egt.

73 per­so­ner har va­e­ret an­holdt i sa­gen, men fo­re­lø­big er kun to ble­vet dømt, mens en tred­je er ble­vet fri­kendt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.