Na­er­sy­ne­de

BT - - NYHEDER -

Na­er­sy­net­hed er en synsfejl, som gør, at ob­jek­ter på lang af­stand frem­står slø­re­de, mens ob­jek­ter ta­et på for­bli­ver skar­pe. Til­stan­den med­fø­rer ri­si­ko for grå sta­er og net­hin­de­løs­ning. Kor­ri­ge­res med bril­ler/kon­taktl­in­ser med mi­nus­styr­ke. Na­er­sy­net­hed begynder ty­pisk i sko­le­al­de­ren og for­va­er­res ind­til 20 års al­de­ren. Det kan dog og­så ud­vik­les hos voks­ne, hvis man ar­bej­der me­get for­an com­pu­ter el­ler på grund af for­skel­li­ge syg­dom­me, som f.eks. di­a­be­tes. Lang­sy­net­hed be­ty­der, at sy­net er slø­ret ta­et på, men skar­pt på ved at mo­tio­ne­re. Han hen­vi­ser til et dansk stu­die fra 2008, der bl.a. kon­klu­de­re­de, at man ved én ti­mes mo­tion kun­ne mod­vir­ke de ska­de­li­ge virk­nin­ger af tre ti­mers la­es­ning med ho­ve­d­et for­an en ska­erm.

I sam­me ven­ding på­pe­ger han dog, at det igen skal fo­re­gå i det fri.

»Man hja­el­per ik­ke sig selv me­get, hvis man stil­ler sig på et lø­bebånd for­an en fjern­syns­ska­erm.« Min­dre pro­blem i Dan­mark De dy­stre for­ud­si­gel­ser om en støt vok­sen­de grup­pe af folk med na­er­sy­net­hed, me­ner Ernst Golds­ch­midt bør ta­ges med et gran salt.

Han be­tviv­ler ik­ke stu­di­ets re­sul­ta­ter, men op­ly­ser, at Dan­mark mod­sat man­ge an­dre lan­de i ver­den ik­ke har op­le­vet sam­me stig­ning. Fak­tisk har an­de­len va­e­ret no­gen­lun­de sta­bil.

Hvorfor, er ik­ke klart, men han til­skri­ver del­vist det dan­ske ud­dan­nel­ses­sy­stem ae­ren. I mod­sa­et­ning Byg­nings­fejl Al­der­s­syn til man­ge an­dre lan­de begynder dan­ske børn nem­lig først se­ne­re med at stir­re i bø­ger og på ska­er­me, hvil­ket skå­ner de­res øj­ne. Des­u­den får dan­ske børn fle­re pau­ser fra ska­er­men. Børn skal la­e­se fle­re bø­ger »I man­ge af de lan­de, hvor na­er­sy­net­hed er me­get ud­bredt, sa­et­ter man børn i gang med aka­de­mi­ske ak­ti­vi­te­ter, hvor der skal la­e­ses me­get, fra en tid­lig al­der. Vo­res er­fa­rin­ger fra Dan­mark forta­el­ler os, at det ik­ke er li­ge me­get, hvad man la­ver på sin ska­erm,« si­ger han. »Hvis man sid­der for­an en ska­erm og ser en film, er ri­si­ko­en for, at man bli­ver naersynet, na­er­mest lig nul. Sid­der man deri­mod med no­get, som man skal la­e­re, no­get man skal hu­ske, så er der stør­re ri­si­ko for, at man bli­ver naersynet. Det er me­get ejen­dom­me­ligt, og der er ik­ke no­gen, som kan forta­el­le, hvorfor det sker.«

af­stand. Kor­ri­ge­res med bril­ler/kon­taktl­in­ser med plus­styr­ke.

be­ty­der, at horn­hin­den er uja­evn, og man ser der­for del­vis uskar­pt bå­de på na­ert hold og på af­stand. Fin­des bå­de sam­men med na­er­sy­net­hed og lang­sy­net­hed. Kor­ri­ge­res med bril­ler/kon­taktl­in­ser,

ind­tra­e­der hos al­le fra 40-års al­de­ren, for­di øjets lin­se bli­ver min­dre ela­stisk. Gi­ver pro­ble­mer med at la­e­se. Kor­ri­ge­res med la­e­se­bril­ler med plus­styr­ke el­ler fler­styr­ke­kon­taktl­in­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.