MINDSK SKAERMGENERNE MED DIS­SE 10 TRICKS

BT - - NYHEDER -

Hold af­stand Hav al­tid så lang af­stand som mu­ligt mel­lem øj­ne og ska­erm. Din af­stand skal va­e­re min. 65-70 cen­ti­men­ter. Det sam­me ga­el­der, hvis ska­er­men er lil­le ved f.eks. en tab­let el­ler en smartp­ho­ne. Blink of­te Va­er op­ma­er­k­som på at blin­ke of­te. Når du blin­ker, dan­ner øjet et fugt­lag, som smø­rer øj­ne­ne og fjer­ner even­tu­el­le frem­med­le­ge­mer, der el­lers kun­ne gi­ve et uklart syn el­ler ska­de det. Spar ti­den Du bør højst se en ti­me på ska­er­men uden af­bry­del­ser, Det får mus­k­ler­ne i øjet til at slap­pe af, og du und­går ge­ner som f.eks. slø­ret syn, ho­ved­pi­ne mv. Go lar­ge Va­elg al­tid størst mu­lig ska­erm. Hold vink­len Com­pu­te­ren må ik­ke va­e­re pla­ce­ret for højt - du skal helst kig­ge en anel­se nedad, når du skal se på ska­er­men. Så und­går du nem­lig, at øj­ne­ne udtør­rer og at du får nak­kes­mer­ter el­ler ho­ved­pi­ne. Go­de lys­for­hold Di­ne øj­ne slap­per bedst af, hvis din ska­erm ik­ke er pla­ce­ret for­an en kraf­tig lyskil­de, f.eks. et vin­due. Und­gå der­for dår­li­ge lys­for­hold, der ud­for­drer di­ne øj­ne yder­li­ge­re. Da­emp ly­set Sørg og­så for at indstil­le far­ve el­ler kon­trast på din ska­erm, så den ik­ke ge­ne­rer din øj­ne. Sa­er­ligt ly­set fra din smartp­ho­ne el­ler tab­let kan va­e­re ska­de­ligt - og un­der­stre­ger vig­tig­he­den af pau­ser. La­es stort Øg tekst­stør­rel­sen på ska­er­men. Brug bril­ler En ska­erm­bril­le kan må­ske va­e­re en hja­elp for di­ne øj­ne, så du bed­re kan fo­ku­se­re. Fo­ku­ser på no­get an­det Kig evt. med ja­ev­ne mel­lem­rum va­ek fra com­pu­te­ren og fo­ku­ser på no­get la­en­ge­re va­ek. Kig f.eks. ud af vin­du­et et par mi­nut­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.