DF vil ska­e­re en fjer­de­del af DR

BT - - NYHEDER -

Dan­marks Ra­dio (DR) spil­ler en vig­tig rol­le i det dan­ske de­mo­kra­ti, men in­sti­tu­tio­nen har få­et en ma­sto­don­tisk stør­rel­se, som ud­for­drer pri­va­te me­di­er. Det skri­ver Ber­ling­s­ke. Med det af­sa­et la­eg­ger de bor­ger­li­ge par­ti­er i Fol­ke­tin­get nu op til om­fat­ten­de aen­drin­ger af DRs po­si­tion, stør­rel­se og al­bu­e­rum på det dan­ske me­di­e­mar­ked.

For­re­st står Dansk Fol­ke­par­ti, som med et nyt ud­spil for­ud for par­tiets som­mer­grup­pe­mø­de i na­e­ste uge la­eg­ger op til en vold­som be­ska­e­ring af DR. Med ud­spil­let, som tre DF-po­li­ti­ke­re be­skri­ver i en kro­nik i Ber­ling­s­ke, la­eg­ger det stør­ste bor­ger­li­ge par­ti op til, at DRs bud­get på 3,7 mia. kr. be­ska­e­res med he­le 25 pct. over en fe­mårig pe­ri­o­de. Sam­ti­dig fo­re­slår par­ti­et, at ra­di­o­ka­na­len P3 sa­et­tes i ud­bud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.