19-årig nord­mand bag knivdrab i Lon­don

BT - - NYHEDER -

MENTALE PRO­BLE­MER Den 19-åri­ge, som er sig­tet for knivdrab i Lon­don, er en nord­mand med so­ma­lisk bag­grund. Der er fort­sat in­gen be­vi­ser for, at mo­ti­vet var ter­ror, op­ly­ser det bri­ti­ske po­li­ti iføl­ge NTB. En le­den­de po­li­ti­mand, Mark Rowley, si­ger til jour­na­li­ster, at den dra­eb­te ame­ri­kan­ske kvin­de, som blev stuk­ket ihjel på den cen­tra­le plads Rus­sell Squa­re sent ons­dag, var ame­ri­kansk stats­bor­ger.

Kvin­den var iføl­ge tid­li­ge­re op­lys­nin­ger i be­gyn­del­sen af 60er­ne.

Fem per­so­ner blev sår­et ved an­gre­bet. To af dem var fort­sat ind­lagt på et ho­spi­tal tors­dag ef­ter­mid­dag.

Der fin­des ik­ke no­get be­vis for, at den 19-åri­ge var ra­di­ka­li­se­ret, på­pe­ger det bri­ti­ske po­li­ti.

»Ef­ter­forsk­nin­gen ty­der i sti­gen­de grad på, at den­ne tragi­ske epi­so­de er ud­løst af mentale pro­ble­mer,« si­ger Rowley, som tal­te til jour­na­li­ster uden for New Scot­land Yards ho­ved­kvar­ter i Lon­don. Et spon­tant an­greb »Vi me­ner, at der var ta­le om et spon­tant an­greb, og at of­re­ne var valgt til­fa­el­digt,« si­ger han.

»In­tet ty­der ind­til vi­de­re på, at den mista­enk­tes nor­ske na­tio­na­li­tet og so­ma­li­ske bag­grund har re­le­vans for mo­ti­vet til hans hand­lin­ger,« si­ger po­li­ti­man­den.

Han si­ger, at po­li­ti­et er ved at gen­nem­sø­ge en lej­lig­hed i det nord­li­ge Lon­don og en lej­lig­hed i det syd­li­ge Lon­don. Po­li­ti­folk har af­hørt den an­hold­te og in­ter­viewet den mista­enk­tes fa­mi­lie.

Øjen­vid­ner er og­så ble­vet af­hørt om dra­bet, som Rowley kal­der ’for­fa­er­de­ligt’.

Han si­ger, at den mista­enk­te blev skudt med en strøm­pi­stol og til­ba­ge­holdt af po­li­ti­folk min­dre end seks mi­nut­ter ef­ter, at po­li­ti­et var ble­vet alar­me­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.