Do­nald Trumps Wa­ter­loo?

BT - - DEBAT -

Do­nald Trump er end­nu en gang gå­et over stre­gen, og spørgs­må­let er, om det­te bli­ver be­gyn­del­sen til hans Wa­ter­loo. Det har man sagt man­ge gan­ge før, men den­ne her fa­da­e­se kan Trump ik­ke ta­le sig ud af. Gha­za­la Khan, hvis søn var ame­ri­kansk sol­dat og dø­de i tje­ne­ste i Irak i 2004, holdt en ta­le ved de­mo­kra­ter­nes kon­vent, hvor han blandt an­det spurg­te Trump, hvad han hav­de bragt af of­re for sit land. I ste­det for at va­e­re imø­de­kom­men­de og vi­se for­mat og med­fø­lel­se over­for fa­mi­li­en og ta­bet af de­res søn, for­na­er­me­de Trump bå­de Gha­za­la og hans ko­ne. Det vi­ser vir­ke­lig, hvor lidt for­mat Trump har – han an­er­kend­te på in­tet tids­punkt, at fa­mi­li­en har mi­stet en søn, som ka­em­pe­de for ame­ri­kan­ske va­er­di­er, men be­gynd­te i ste­det at ta­le om is­la­misk ter­r­o­ris­me. Da Trump skul­le sva­re på, hvil­ke of­re han selv hav­de gjort for sit land, tal­te han kun om si­ne be­drif­ter som for­ret­nings­mand.

PANELET Det er gå­et op for folk, at han ik­ke ejer em­pa­ti el­ler over­skud over for no­gen

I DIS­SE TIDER, hvor der er fo­re­gå­et man­ge ter­r­or­an­greb, er det for­stå­e­ligt, at man kan va­e­re skep­tisk over­for ind­van­dring fra mus­lim­ske lan­de, for der er en re­el ri­si­ko for, at no­gen kan fin­de på at be­gå ter­ror. Og det er in­gen hem­me­lig­hed, at der er in­te­gra­tions­pro­ble­mer. Men man skal hu­ske på, at den mus­lim­ske grup­pe i USA har en me­get lav kri­mi­na­li­tets­ra­te. Det er og­så den grup­pe, der er bedst in­te­gre­ret øko­no­misk og bi­dra­ger po­si­tivt til sam­fun­det. DET ER PRAECIS det, som fa­mi­li­en Khan har gjort. De­res søn var kap­ta­jn i den ame­ri­kan­ske ha­er og dø­de for sit land, og Trump kun­ne ik­ke se, at det­te var en god mu­lig­hed for at vi­se stor­sind og for­mat. Han kun­ne ha­ve sagt, at ma­jo­ri­tets­sam­fun­det bur­de va­e­re far­ve­blind over­for hud­far­ve, når folk ud­vi­ser pa­tri­o­tis­me og loy­a­li­tet over­for de­res land, så­dan som fa­mi­li­en Khan har gjort. El­ler han kun­ne ha­ve kaldt Khans søn for en helt, så­dan som hans egen vi­ce­pra­esi­dent­kan­di­dat gjor­de. Men i ste­det vi­ste han blot, hvor nedrigt og barn­ligt han ta­en­ker, og det har få­et en del til at ven­de sig imod ham - ik­ke ba­re de sa­ed­van­li­ge li­be­ra­le jour­na­li­ster, men og­så folk in­den­for Trumps eg­ne ra­ek­ker. Man­ge mil­li­o­ner men­ne­sker så Khans ta­le, og den ef­ter­lod et stort ind­tryk. Der­for brød folk sig på in­gen må­de om Trumps re­ak­tion. DER ER 90 da­ge til det ame­ri­kan­ske pra­esi­dentvalg, og ind­til vi­de­re har man­ge af Trumps til­ha­en­ge­re va­e­ret li­geg­la­de med hans for­skel­li­ge pro­vo­ke­ren­de og en­fol­di­ge kom­men­ta­rer, men alt ty­der nu på, at det ik­ke la­en­ge­re er til­fa­el­det. Jeg tror, det­te kan gå hen at bli­ve et ven­de­punkt for ham. Han pro­vo­ke­re­de rig­tig man­ge po­ten­ti­el­le va­el­ge­re, nem­lig fa­mi­li­er til sol­da­ter og ve­te­ra­ner, og han ri­si­ke­rer nu at ta­be op­bak­ning fra man­ge af de hvi­de va­el­ge­re, der støt­ter ham. Sol­da­ter og ve­te­ra­ner har na­er­mest hel­gen­sta­tus i USA. HAN HAR UDSTILLET sin narcis­si­sti­ske ka­rak­ter, og det er gå­et op for folk, at han ik­ke ejer em­pa­ti el­ler over­skud over­for no­gen. En mand, som ger­ne vil va­e­re le­der af den frie ver­den bør va­e­re åben og in­klu­de­ren­de over­for dem, der ud­vi­ser pa­tri­o­tis­me og loy­a­li­tet, uan­set hvad hud­far­ve de har. Men lad ham blot fort­sa­et­te med at un­der­gra­ve sig selv, for jeg fryg­ter for ver­dens sik­ker­hed, hvis den­ne sel­v­op­ta­ge­de mand skul­le kom­me til mag­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.