Tid­li­ge­re IS-kri­ger: Fle­re an­greb på vej i Eu­ro­pa

BT - - NYHEDER -

TER­ROR at an­gri­be uskyl­di­ge mål, har Har­ry Sar­fo for­kla­ret. An­greb på sam­me tid »De øn­sker fle­re an­greb på sam­me tid i Eng­land, Tys­kland og Frank­rig,« ly­der den foru­ro­li­gen­de be­sked fra Har­ry Sar­fo.

I lø­bet af si­ne gan­ske få må­ne­der som en af Is­la­misk Stats re­k­rut­ter op­le­ve­de Har­ry Sar­fo fle­re gan­ge, at an­dre ty­ske kri­ge­re hen­vend­te sig til ham. De øn­ske­de at ha­ve ham med i pro­pa­gan­davi­deo­er.

Han skul­le hol­de Is­la­misk Stats flag og van­dre for­an et ka­me­ra til en pro­pa­gan­davi­deo, der måt­te ta­ges om igen og igen, forta­el­ler han. I vi­deo­en blev sy­re­re tvun­get til at kna­e­le, mens an­dre ty­ske IS-kri­ge­re skød dem.

»Hvor­dan så det ud? Så må­den, jeg dra­eb­te på, godt ud,« spurg­te en af dem Har­ry Sar­fo.

Her til­brag­te han fle­re uger i tra­e­nings­lejr hos Is­la­misk Stat, hvor han blandt an­det gen­nem­gik hård fy­sisk tra­e­ning og vå­ben­tra­e­ning. Vend­te sig mod IS Har­ry Sar­fo vend­te hjem til Tys­kland to må­ne­der ef­ter, han el­lers hav­de få­et idéen om at sva­er­ge tro­skab til Is­la­misk Stat. Han var be­gyndt at tviv­le på ter­r­or­be­va­e­gel­sen i lø­bet af sin tra­e­ning på grund af de­res må­de at be­hand­le re­k­rut­ter på, der ik­ke kun­ne føl­ge med.

I fle­re uger plan­lag­de han sin flugt, ind­til det sidst lyk­ke­des ham at kryd­se gra­en­sen til Sy­ri­en og rej­se der­fra til Bre­men i Tys­kland. Her lan­de­de han den 20. juli 2015, hvor det ty­ske po­li­ti stod klar til at an­hol­de ham.

Han er­kend­te alt og blev idømt tre års fa­engsel.

Det er ik­ke lyk­ke­des at ve­ri­fi­ce­re Har­ry Sar­fos hi­sto­rie, men iføl­ge New York Ti­mes stem­mer hans forta­el­ling overens med de forta­el­lin­ger, som an­dre af Is­la­misk Stats re­k­rut­ter har be­ret­tet om un­der af­hø­ring. Det be­kra­ef­ter des­u­den le­de­re af det fa­engsel, som han sid­der i. Min ven spurg­te dem: ’Hvad med Frank­rig?’ Og så be­gynd­te de at gri­ne. De gra­ed af grin og sag­de: ’I skal ik­ke be­kym­re jer om Frank­rig’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.