Co­hens smuk­ke af­skeds­brev til ka­e­re­sten

BT - - KULTUR -

ET SID­STE FAR­VEL sva­re­de så hur­tigt og med så­dan en ka­er­lig­hed og med­fø­lel­se.«

På Di­a­kon­hjem­met i Oslo, hvor Ma­ri­an­ne dø­de 28. juli, var hun om­gi­vet af sin mand Jan Stang (si­den 1979), de­res fa­mi­lie og ven­ner. Ef­ter hen­des sja­el var flø­jet Og bre­vet til Co­hen, som san­ge­ren si­den selv har lagt på sin Fa­ce­book­si­de, slut­ter med or­de­ne:

»I hen­des sid­ste ti­me holdt jeg hen­des hånd og nyn­ne­de din sang ’Bird on a Wi­re’, mens hun ån­de­de let. Og da vi for­lod va­e­rel­set, ef­ter at hen­des sja­el var flø­jet ud ad vin­du­et til nye even­tyr, kys­se­de vi hen­des pan­de og hvi­ske­de di­ne evi­ge ord: ’So Long, Ma­ri­an­ne’.«

Leo­nard Co­hen og Ma­ri­an­ne Ih­len mød­tes i be­gyn­del­sen af 60er­ne på den gra­e­ske ø Hy­dra, hvor Co­hen sta­dig har et lil­le hus.

Hun var net­op ble­vet skilt fra den be­røm­te nor­ske for­fat­ter Axel Jen­sen, som hun hav­de en lil­le søn med. I fle­re år bo­e­de Co­hen, Ma­ri­an­ne og hen­des søn Axel Jr. i det lil­le hus, hvor Co­hen skrev klas­si­ske san­ge som ’Bird on a Wi­re’ og før­na­evn­te ’So Long Ma­ri­an­ne’. Ef­ter fle­re år blev ka­er­lig­he­den er­stat­tet af et varmt ven­skab. Og de to for­blev ven­ner til det sid­ste.

»Først med Leo­nard føl­te jeg, hvor­dan det var at bli­ve el­sket,« har Ma­ri­an­ne Ih­len for­talt i et in­ter­view med den nor­ske avis Af­ten­po­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.