Den dan­sen­de is­ce­nesa­et­ter

BT - - NAVNE - Løs­nin­ger fra i går:

Nem Sva­er Dit svar: 50 ÅR I DAG Hvis man vil vi­de, hvad Tho­mas Ben­dixen kan som is­ce­nesa­et­ter, be­hø­ver man blot la­eg­ge vej­en for­bi Grøn­ne­gårds Te­a­tret og De­sign­mu­se­um Dan­marks smuk­ke gård­ha­ve. Her spil­ler man frem til 20. au­gust Lud­vig Hol­bergs el­ske­de ko­me­die om ’Jep­pe på Bjer­get’ med Olaf Jo­han­nes­sen som Jep­pe og en flot stri­be an­mel­der­stjer­ner ef­ter sig. Ik­ke ba­re har fo­re­stil­lin­gen en vel­de­fi­ne­ret, mo­der­ne og lidt køligt op­rid­set Jep­pe i cen­trum, men og­så al­le udenoms­va­er­ker­ne er sat på sce­nen med strin­gens og lo­gik, så den gam­le ko­me­di­es me­ka­nis­mer bli­ver ty­de­li­ge og let af­ko­de­li­ge.

Det er langt fra før­ste gang, Tho­mas Ben­dixen sa­et­ter en klas­sisk ko­me­die på sce­nen – det er na­er­mest ble­vet hans ge­bet at gi­ve sce­nisk liv til de ka­no­ni­ske tek­ster, som kan va­e­re så sva­e­re at gø­re til­ga­en­ge­li­ge – og mor­som­me – for et mo­der­ne pu­bli­kum. Men Tho­mas Ben­dixen, en af dansk te­a­ters mest ef­ter­s­purg­te in­struk­tø­rer si­den de­bu­ten i 2004, kan.

Sku­e­spil­ler­ne får no­get at ar­bej­de med. Og hans is­ce­nesa­et­tel­ser er ud­sty­ret med en let­hed i an­sla­get, en klar­hed i in­ten­tio­nen og i for­løs­nin­gen, of­te med en bag­ved­lig­gen­de idé i tolk­nin­gen, som får al­le brik­ker­ne til at fal­de na­tur­ligt på plads. Hvad en­ten han nu har kom­man­de­ret med si­ne trop­per på fril­ufts­sce­nen midt i by­en el­ler an­dre ste­der, her­un­der Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter, som gen­tag­ne gan­ge har kaldt på ham, når man har haft brug for en klas­si­ker, der ik­ke skul­le skra­em­me pu­bli­kum for me­get va­ek.

Her­fra har det va­e­ret na­tur­ligt at be­de ham og­så gå om bord i an­dre klas­si­ske tek­ster i en lidt tun­ge­re va­ri­ant – Ib­sen ad fle­re om­gan­ge, Strind­berg og Enquist. Her har han end­nu ik­ke haft sam­me selv­føl­ge­li­ge suc­ces. Ind­til vi­de­re har det vir­ket Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ra­ek­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­tra­e­de me­re end én gang i hver ra­ek­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat. som om, at det har fun­ge­ret bed­re for ham at skul­le fin­de frem til al­voren i ko­me­di­er­ne end at skul­le bak­se med det helt tun­ge lit­te­ra­e­re gods.

Når man ser på de bed­ste af Tho­mas Ben­dixens is­ce­nesa­et­tel­ser, og de står ef­ter­hån­den i kø, er det ty­de­ligt, at hans for­tid som dan­ser ik­ke for­na­eg­ter sig.

Man kan se det på den koreo­gra­fi­ske sans, ev­nen til at ar­ran­ge­re sce­ne­gan­gen, ska­be li­ge­va­egt på sce­nen. På den pla­sti­ske for­nem­mel­se, han over­fø­rer på si­ne sku­e­spil­le­re. Man for­nem­mer det på den dan­sen­de let­hed, man­ge af hans fo­re­stil­lin­ger be­sid­der.

Han ud­gik fra Sku­e­spil­ler­sko­len ved Aar­hus Te­a­ter i 1997, og på te­a­tret var han ved at ha­ve gang i en loven­de sku­e­spil­ler­kar­ri­e­re, bla. med rol­ler på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter, in­den is­ce­nesa­et­ter­ger­nin­gen fik tag i ham. Med sin lan­ge, ly­se skik­kel­se og na­tur­li­ge ele­gan­ce var han bl.a. det step­pen­de midt­punkt i mu­si­ca­len ’Cra­zy for You’ på Aar­hus Te­a­ter og Det Ny Te­a­ter, en fo­re­stil­ling, han selv kom til at is­ce­nesa­et­te ved gen­op­ta­gel­sen ti år se­ne­re – nu med Silas Holst i hans gam­le rol­le. Med stor suc­ces. Dan­ser vi­de­re i na­e­ste sa­e­son Mu­si­ca­len får og­så en tur me­re i ma­ne­gen, når han ef­ter som­mer­fe­ri­en skal søsa­et­te Det Ny Te­a­ters mun­tre Co­le Por­ter-es­ka­pis­me ’Anyt­hing Go­es’ – te­a­tret var et af de ste­der, han slog si­ne fol­der, den­gang han selv var dan­ser i 1980er­ne. Og han dan­ser vi­de­re, om man så må si­ge, når han i na­e­ste sa­e­son på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter skal ska­be sin egen be­va­e­gel­ses­fo­re­stil­ling, ’Med sne’, som er in­spi­re­ret af hans egen op­le­vel­se af fa­de­rens de­mens­syg­dom.

Na­tio­nals­ce­nen la­eg­ger i det he­le ta­get til­sy­ne­la­den­de be­slag på ham. Ud over at skul­le va­e­re en slags hu­sin­struk­tør på na­tio­nals­ce­nen skal han nem­lig stå i spid­sen for sku­e­spil­chef Mor­ten Kirks­ko­vs la­en­ge prok­la­me­re­de ud­vik­lings­af­de­ling KGL-Dansk, der skal yde hja­elp til at få nye dan­ske styk­ker på sce­nen. Det lover godt for te­a­trets am­bi­tion, for er der no­gen, der kan få no­get til at ha­en­ge sam­men på en sce­ne, er det Tho­mas Ben­dixen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.