An­kla­get Cos­by ka­em­per mod te­le­fo­nopkald

BT - - TV / RADIO -

Ankla­ger­ne er hag­let ned over Bill Cos­by, ef­ter at fle­re kvin­der er stå­et frem og har an­kla­get den po­pu­la­e­re ko­mi­ker for seksu­el­le over­greb og for at ha­ve be­dø­vet dem.

Og nu ka­em­per stjer­nen sam­men med si­ne ad­vo­ka­ter in­da­edt for, at et te­le­fo­nopkald mel­lem ham og mo­de­ren til An­drea Con­stand, som har an­kla­get Cos­by for over­greb, vil bli­ve holdt ude af den fo­re­stå­en­de rets­sag.

Det skri­ver The Huf­fing­ton Post, som be­ret­ter, at man i te­le­fo­nopkal­det an­gi­ve­ligt kan hø­re Bill Cos­by til­by­de mo­de­ren pen­ge, så hen­des dat­ter kan kom­me i te­ra­pi.

Me­di­et skri­ver des­u­den, at der i po­li­tiets rap­por­ter står, at Cos­by og­så skal ha­ve til­budt at be­ta­le for An­drea Con­stands ud­dan­nel­ses- og flyt­teo­m­kost­nin­ger i for­bin­del­se med en flyt­ning til Fl­o­ri­da.

An­drea Con­stand an­kla­ge­de i 2004 den be­røm­te ko­mi­ker for at ha­ve be­dø­vet og mis­brugt hen­de i hans hjem i Penn­sylva­nia i 2004.

Bill Cos­by har er­kla­e­ret sig uskyl­dig og si­ger, at det in­ti­me samva­er mel­lem ham og An­drea Con­stand ske­te med beg­ge par­ters ac­cept. Ko­mi­ke­ren har li­ge­le­des er­kla­e­ret sig uskyl­dig i ankla­ger­ne fra me­re end 50 kvin­der, som an­kla­ger ham for at ha­ve for­gre­bet sig på dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.