LØRDAGENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk ro­adm­ovie fra 1991.

Thel­ma og Lou­i­se er godt tra­et­te af de­res ma­end, og nu er det slut med at bli­ve ta­get for gi­vet. Så de to kvin­der be­slut­ter sig for at ta­ge på en rask lil­le pi­gewe­e­kend, som dog ik­ke går helt som for­ven­tet. De mø­der en mand, der ik­ke respek­te­rer en kvin­des nej, og så er de på flugt fra po­li­ti­et. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Rid­ley Scott. DR2 kl. 17.10 Ame­ri­kansk gy­ser fra 2013.

I et Ame­ri­ka øde­lagt af kri­mi­na­li­tet og over­fyld­te fa­engs­ler har re­ge­rin­gen god­kendt en 12-ti­mers pe­ri­o­de, hvor al­le for­mer for kri­mi­nel ak­ti­vi­tet – her­un­der mord – bli­ver lov­lig­gjort. Man kan ik­ke rin­ge til po­li­ti­et. Ho­spi­ta­ler­ne indstil­ler de­res hja­elp. På den­ne af­ten pra­e­get af vold og en epi­de­mi af kri­mi­na­li­tet bry­des en fa­mi­lie med be­slut­nin­gen om, hvem de bli­ver, hvis der kom­mer en frem­med og ban­ker på. Da en ind­tra­en­gen­de bry­der ind i Ja­mes San­dins (Et­han Hawke) luk­ke­de om­rå­de un­der den år­li­ge lo­ck­down, star­ter han en ra­ek­ke af be­gi­ven­he­der, der tru­er med at split­te en fa­mi­lie. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ja­mes DeMo­na­co. TV3 kl. 21.00 Ame­ri­kansk dra­ma fra 1996.

Va­nes­sa Ful­ler­tons mors tragi­ske død er et ma­re­ridt fra barn­dom­men, som hun al­drig vil glem­me. Som vok­sen får hun en­de­lig fø­lel­ses­ma­es­sig styr­ke til at forta­el­le hi­sto­ri­en om sin mors be­ma­er­kel­ses­va­er­di­ge liv og de be­gi­ven­he­der, der før­te til hen­des alt for tid­li­ge død. Va­nes­sas mor, den smuk­ke Se­re­na, der er af ita­li­ensk kon­ge­blod, lod alt bag sig for at gif­te sig med den ame­ri­kan­ske oberst Brad Ful­ler­ton. Svi­ger­mode­ren er fra star­ten imod ae­g­te­ska­bet, og da Ful­ler­ton på tragisk vis dør i Korea, bli­ver Se­re­na over­ladt til sig selv – søn­der­knust og ale­ne med dat­te­ren, som hun prø­ver at op­dra­ge, så godt hun kan. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Bet­ha­ny Roo­ney. TV 2 Char­lie kl. 21.00 Tysk-en­gelsk-irsk ro­man­tisk ko­me­die fra 2004.

Aud­rey og Da­ni­el er beg­ge skils­mis­se­ad­vo­ka­ter, men der­u­d­over er lig­he­der­ne få. Hvor Aud­rey kø­rer si­ne sa­ger ef­ter bo­gen, sat­ser Da­ni­el på en blan­ding af char­me og held. De to ad­vo­ka­ter re­pra­e­sen­te­rer hver sin part i en stor skils­mis­sesag i Ir­land, der ik­ke bli­ver min­dre kom­pli­ce­ret, da Aud­rey og Da­ni­el ef­ter en våd nat våg­ner op som mand og ko­ne. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Pe­ter Howitt. Ka­nal 4 kl. 21.00 Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2006.

Julia Jo­nes har fun­det sit livs ka­er­lig­hed i den bri­ti­ske Grant. Men in­den de kan bli­ve gift og le­ve lyk­ke­ligt til de­res da­ges en­de, skal de li­ge over­kom­me en lang ra­ek­ke vel­kend­te for­hin­drin­ger i form af fora­el­dre, ven­ner, en bryl­lupsplan­la­eg­ger og man­ge an­dre, hvil­ket gi­ver an­led­ning til ik­ke så få skø­re op­trin og ma­er­ke­li­ge si­tu­a­tio­ner. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Aa­ron Seltzer. Ka­nal 5 kl. 22.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.