SØNDAGENS FILM

BT - - TV -

Newze­aland­sk sci-fi-film fra 2009.

For over ty­ve år si­den fik et rum­skib mo­tor­stop over Syd­afri­ka, og over en mil­li­on ut­ro­ligt grim­me, men og­så fre­de­li­ge rumva­e­se­ner, blev in­ter­ne­ret i flygt­nin­ge­lej­ren Di­stri­ct 9 uden for Jo­han­nes­burg. Det pri­va­te fir­ma MNU fik job­bet med at pas­se på de frem­me­de skab­nin­ger, men det er i vir­ke­lig­he­den kun in­ter­es­se­ret i at la­e­re hem­me­lig­he­den bag de frem­me­des kraft­ful­de vå­ben at ken­de. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Neill Blom­kamp. Zulu kl. 15.10 Ame­ri­kansk western fra 1971.

Den al­dren­de cow­boy Ja­ke McCand­les har ik­ke det bed­ste for­hold til sin fa­mi­lie, men da hans bar­ne­barn bli­ver bort­ført af en rø­ver­ban­de, tra­e­der Ja­ke i action. Sam­men med si­ne to voks­ne søn­ner dra­ger han ud for at op­spo­re Lil­le Ja­ke og sa­et­te bort­fø­rer­ne på plads. Med­vir­ken­de: DR2 kl. 16.45 In­struk­tion: Ge­or­ge Sher­man. Ame­ri­kansk ro­man­tisk ko­me­die fra 2003.

Don­na Jen­sen drøm­mer om at slip­pe ud af sit ke­de­li­ge liv i trai­ler­par­ken i Sil­ver Springs og bli­ve stewar­des­se på før­ste klas­se som sit idol Sal­ly We­ston. Men Don­na har al­drig sat si­ne ben på et fly! Og selv­om hun har flair for job­bet, bli­ver stewar­des­sesko­len no­get af en prø­ve, for vej­en til drømm­ejob­bet hos det ver­dens­be­røm­te fly­ve­sel­skab Roy­al Air­li­nes er lang og ro­det. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Bru­no Bar­re­to. Ka­nal 4 kl. 20.00 Dansk kri­mi­ko­me­die fra 1969.

God­mo­di­ge, klod­se­de Pe­ter Jen­sen bli­ver un­der et nat­ligt, uin­vi­te­ret be­søg i en vil­la over­ra­sket af en lil­le pi­ge i nat­kjo­le, Win­nie, som dog ik­ke rin­ger ef­ter po­li­ti­et, men i ste­det kra­e­ver at bli­ve red­det ud af si­ne skum­le kid­nap­pe­res klør. Så­le­des bli­ver Pe­ter og hans sam­bo, Erik, in­vol­ve­ret i en sag om her­o­in til tu­sin­der af kro­ner, som er gemt i pi­gens bam­se, og en ex­cen­trisk for­bry­der kal­det 'Fløjten' er sam­men med si­ne hånd­lan­ge­re yderst in­ter­es­se­ret i at få fin­gre i det va­er­di­ful­de tøj­dyr. Med­vir­ken­de: TV 2 Char­lie kl. 20.45 En­gelsk-ame­ri­kansk thril­ler fra 2014.

En pen­sio­ne­ret for­bry­der­boss fra New Or­le­ans og en­lig far tvin­ges til­ba­ge til den kri­mi­nel­le ver­den, da hans dat­ter bli­ver kid­nap­pet af en gam­mel ri­val, som har op­byg­get et in­der­ligt had til ham, ef­ter at han ved et uheld kom til at draebe hans ko­ne og dat­ter. Med­vir­ken­de: TV3 kl. 21.00 In­struk­tion: Bri­an A Mil­ler. Ame­ri­kansk fa­mi­lie­film fra 2005.

Will Strong­holds fora­el­dre er ik­ke helt al­min­de­li­ge – de er fak­tisk su­per­hel­te­ne Com­man­der Strong­hold og Jo­sie Jet­stream, og Will skal der­for gå på su­per­hel­tesko­len "Sky High". Wills pro­blem er imid­ler­tid, at han ik­ke be­sid­der nog­le su­per­kra­ef­ter og der­for må la­de sig nø­je med rol­len som føl­ge­s­vend – hel­te­nes hånd­lan­ger – til stor skuf­fel­se for hans far. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Mi­ke Mit­chell. Ka­nal 4 kl. 23.45 In­struk­tion: Carl Ot­to­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.