OL i Rio Olym­pisk fest el

BT - - OL I RIO -

i Rio-by­de­len Fla­mengo, hvor BTs hold er ind­lo­ge­ret. Hun re­pra­e­sen­te­rer den pa­e­ne del af bor­ger­ska­bet, men skal ik­ke over­va­e­re de olym­pi­ske kon­kur­ren­cer i sin hjem­by. Blandt an­det på grund af den mas­si­ve tra­fik og et ka­o­tisk trans­port­sy­stem til og fra den olym­pi­ske by Bar­ra. De gan­ge, BT har spurgt nog­le af de tu­sind­vis af fri­vil­li­ge og of­fi­ci­als om hja­elp, har re­ak­tio­nen va­e­ret et spørgs­måls­tegn ma­let ud over an­sig­tet.

Et pro­blem, der dog ik­ke er sam­men­lig­ne­ligt med den vir­ke­lig­hed, der har ramt en stor del af lo­kal­be­folk­nin­gen i Rio.

»Der er man­ge i by­en, der slet ik­ke får de­res løn, for­di pen­ge­ne er gå­et til OL,« forta­el­ler Cla­ri­ce. Upo­pu­la­er borg­me­ster Ons­dag nå­e­de pro­tester­ne nye høj­der, da den olym­pi­ske fak­kel lan­de­de i Rio og blev bå­ret af borg­me­ster Edu­ar­do Pa­es i det, der skul­le ha­ve va­e­ret en fest­lig pa­ra­de. Det end­te i ka­os. Po­li­ti måt­te an­ven­de tå­re­gas og pe­ber­spray mod hund­red­vis af ag­gres­si­ve de­mon­stran­ter, der luf­te­de de­res util­freds­hed med de vold­som­me ud­gif­ter til le­ge­ne. Fle­re nyheds­me­di­er be­ret­te­de des­u­den om i hvert fald et til­fa­el­de, hvor po­li­ti­et skød med skar­pt.

For Rio de Ja­neiro som va­erts­by er ud­vik­lin­gen li­ge praecis, hvad ar­ran­gø­rer­ne he­le ti­den har fryg­tet, og in­tet ty­der på, at mod­stan­den mod le­ge­ne er fal­den­de. Op mod åb­nings­ce­re­mo­ni­en for­ven­ter man tva­er­ti­mod yder­li­ge­re pro­te­ster. For at­le­ter­ne vil ce­re­mo­ni­en va­e­re en fest. For mil­li­o­ner af bra­si­li­a­ne­re vil det va­e­re den fo­re­lø­bi­ge kul­mi­na­tion på drøm­men, der er endt som et ma­re­ridt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.