OL-pa­nik in­den åb­nings­ce­re­mo­ni

BT - - OL I RIO -

TOPMODEL I MODVIND Ar­tik­len fort­sa­et­ter: »Fo­re­stil jer, at vi la­ver så­dan en sce­ne i åb­nings­ce­re­mo­ni­en. Så dum er jeg ik­ke,« skri­ver Fer­nan­do Mei­rel­les.

Han for­kla­rer, at ind­hol­det i sce­nen i vir­ke­lig­he­den var helt an­der­le­des. Det hand­ler om en sa­el­ger fra en strand­bod, der vil ta­ge en sel­fie med Gi­se­le Bünd­chen, men bli­ver ja­get va­ek af hen­des sik­ker­heds­vag­ter. Her­ef­ter la­eg­ger den bra­si­li­an­ske topmodel sig imel­lem for at be­skyt­te dren­gen. Var ik­ke sjovt Un­der al­le om­sta­en­dig­he­der er det ik­ke no­get, som ver­dens se­e­re kom­mer til at over­va­e­re, når OL for al­vor sa­et­tes i gang på det olym­pi­ske sta­dion i nat dansk tid.

»Det var ment som et sjovt indslag, men det var over­ho­ve­det ik­ke sjovt, så vi har skå­ret det fra,« si­ger in­struk­tø­ren af åb­nings­ce­re­mo­ni­en.

Han og al­le an­dre in­vol­ve­re­de har un­der­skre­vet en tavs­heds­pligt om ind­hol­det i det stort an­lag­te show, så ind­hol­det ken­des ik­ke i de­tal­jer. Iføl­ge før­na­evn­te Folha de S. Paulo va­rer åb­nings­ce­re­mo­ni­en op mod fem ti­mer. Det for­ven­tes at vil­le hyl­de Bra­si­li­en: Ama­zo­nas, mu­sik­ken, hi­sto­ri­en og alt­så og­så et kig ind i de fat­ti­ge­re slum­kvar­te­rer, de så­kald­te fa­vela­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.