Ot­te­sen skul­le ha­ve bå­ret fa­nen i af­ten

BT - - OL I RIO -

DET VAR MED tre dan­ske flag af den slags, der lig­ner no­get på en fød­sels­dag­slag­ka­ge i bun­den af bil­le­det, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki nat­ten til i går lag­de et bil­le­de op på sin in­s­ta­gram-profil med tek­sten hvor hun sid­der i en fly­ve­ma­ski­ne. Fla­ge­ne er pas­sen­de bil­le­dudsmyk­ning fra den dan­ske fa­ne­ba­e­rer, som jeg dog til­la­der mig at si­ge ik­ke skul­le ha­ve va­e­ret dansk fa­ne­ba­e­rer, når fla­get skal brin­ges ind, og hol­det fø­res an i af­ten lo­kal tid i Rio de Ja­neiro som mar­ke­ring af, at OL 2016 begynder.

Øv, hvad er jeg nu for en sur gam­mel mand, der ik­ke rum­mer an­dres suc­ces og ik­ke kan få øje på Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is char­me? Jeg ser al­le­re­de nu spørgs­må­let og kri­tik­ken ma­te­ri­a­li­se­re sig der­u­de et sted.

Fint nok. CA­RO­LI­NE WOZ­NI­A­CKI ER be­stemt en fin nok fa­ne­ba­e­rer for Dan­mark. Hun er et ver­dens­navn – for­ment­lig den mest kend­te at­let på det dan­ske olym­pi­ske hold i bred for­stand. Hun er og­så en ver­dens­klas­se­at­let in­den for sin sport – for fem-seks år si­den mar­kant bed­re end i dag, men dog sta­dig en del af eli­ten i en stor sport.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er og­så i no­gen grad et godt for­bil­le­de for, hvor­dan man hånd­te­rer stjer­ne­sta­tus. Jeg har al­tid respek­te­ret den let­hed, hvor­med Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki dan­ser gen­nem sin stjer­ne­tilva­e­rel­se på. Det over­ord­ne­de ind­tryk er en stjer­ne, der smi­ler, som er ube­kym­ret, som kan li­de at ha­ve det sjovt, og som mø­der si­ne fans med pa­ra­der­ne ne­de.

Det har vir­ke­lig sin char­me, og der var nog­le kol­le­ga­er, der godt kun­ne la­e­re no­get.

Men det har og­så – isa­er ef­ter re­sul­ta­ter­ne i den grad er gå­et i stå – gi­vet et no­get let­be­net ud­tryk.

Man kan selv­føl­ge­lig me­ne, at det er me­di­er­ne, der har truf­fet et valg om, at Woz­ni­a­cki i dag er me­re ba­de­d­ragts­bil­le­der, stil­let­ter og rød lø­ber end ten­nis­spil­ler. Jeg me­ner det ba­re ik­ke. Det valg har Woz­ni­a­cki selv truf­fet, og jeg sy­nes sta­dig, vi har til go­de at se tro­va­er­di­ge tegn på, at vin­den for al­vor vil ven­de rent sport­s­ligt og brin­ge Woz­ni­a­cki til­ba­ge til det ni­veau, hun en­gang hav­de. DET ER INDISKUTABELT en fal­men­de stjer­ne, der ba­e­rer det dan­ske flag i af­ten på Ma­ra­canâ.

Ja, jeg vil gå så langt som til at si­ge, at det er et af vo­res mind­ste me­dal­je­håb, hvis det over­ho­ve­det er et me­dal­je­håb for no­gen. Det er det ik­ke for mig (men jeg ta­ger ger­ne fejl).

Rig­tig of­te har jeg hørt Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki si­ge, at OL er et me­get stort mål for hen­de i år, og at tur­ne­rin­gen be­ty­der me­get. Det er der in­gen grund til, at vi ik­ke skul­le tro på.

Men sand­he­den om Woz­ni­a­cki – og hen­des kol­le­ga­er på ten­ni­stou­ren – er og­så den, at de er ak­tø­rer i en sports­gren, der al­tid, året rundt, er enorm. For dem er OL 14 sto­re da­ge, ja, men de er hur­tigt vi­de­re til US Open og fle­re sto­re pra­e­mie­pen­ge, me­re stor­hed og me­re

De­for er de ik­ke for mig klas­si­ske olym­pi­a­ne­re – alt­så at­le­ter, der har stort set alt i de­res liv indstil­let frem mod le­ge­ne i det me­ste af de fi­re år, der går mel­lem le­ge­ne.

Det er svøm­mer­ne, at­le­tik­fol­ke­ne, ro­er­ne, sej­ler­ne, bad­min­ton­spil­ler­ne og den slags, jeg ta­en­ker på.

Ik­ke for­di de ik­ke og­så er i il­den mel­lem OL – det er de, og det be­ty­der no­get hver gang. Men OL er så me­get de­res øje­blik. JEG SY­NES, AT man fra Dan­marks Idra­ets­for­bund skul­le ha­ve valgt en så­dan klas­sisk olym­pi­a­ner som fa­ne­ba­e­rer, men ser et for­bund, der faldt for den kom­merci­el­le fri­stel­se til ba­re at ta­ge det på pa­pi­ret stør­ste navn.

For mig hav­de Je­a­net­te Ot­te­sen va­e­ret den per­fek­te dan­ske fa­ne­ba­e­rer. Hun er en ver­dens­klas­se­at­let i en stor olym­pisk idra­et. Hun har vun­det na­e­sten 50 in­ter­na­tio­na­le me­dal­jer i lø­bet af kar­ri­e­ren, hun er et tra­e­nings­ma­es­sigt for­bil­le­de, hun er et af vo­res stør­ste olym­pi­ske håb, og hun er na­er­va­e­ren­de i det dan­ske idra­ets­mil­jø.

Det hav­de va­e­ret et bed­re valg, så er det sagt. BTs SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.