Heraus Berlin

Brøndby gjor­de det, hol­det ik­ke kun­ne i 2009 og slog Hertha Berlin ud af Eu­ro­pa Le­ague ef­ter et ne­der­lag i den før­ste kamp

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Farzam Abol­hos­se­i­ni | faab@sporten.dk

Det var ha­ev­nens ti­me. Plet­ter­ne fra 2009 og sid­ste uges 0-1-ne­der­lag skul­le va­skes va­ek på et to­talt ud­solgt Brøndby Sta­dion, og Ale­xan­der Zor­ni­ger, Brønd­bys ty­ske tra­e­ner, hav­de al­le­re­de da­gen in­den lo­vet det. At Brønd­bys tro­fa­ste fans fik mål for de pen­ge, de hav­de lagt for at bru­ge de­res tors­dag af­ten i hans sel­skab un­der Eu­ro­pa Le­agu­e­re­tur­kam­pen mod Hertha Berlin. Og de 17.102 til­sku­e­re fik li­ge praecis, hvad Ves­teg­nens nye ch­eftra­e­ner hav­de pra­e­di­ket. Brøndby vandt kam­pen over sid­ste sa­e­sons sy­ven­de bed­ste mand­skab i Bun­des­liga­en med 3-1 og er vi­de­re til play off-run­den i Eu­ro­pa Le­ague med sam­let 3-2 ef­ter et smalt 0-1-ne­der­lag i før­ste kamp. Ty­sker­nes tra­e­ner, alt­så dem fra Berlin, Pál Dár­dai, syn­tes ik­ke at vil­le ta­ge det helt se­ri­øst, at der er et dansk ord, Ale­xan­der Zor­ni­ger ken­der bed­re end no­get an­det, nem­lig gen­pres, og da før­ste bold var gi­vet op, og Brøndby in­tet fik ud af at sen­de en høj bold mod de syv an­gri­ben­de spil­le­re, sat­te Dár­dai sig på ba­en­ken.

Må­ske Hertha Berlin-tra­e­ne­rens sig­nal om at slap­pe af ram­te det ty­ske hold, for det var en grum fejl at slip­pe fo­kus.

Ba­re tre mi­nut­ter in­de i kam­pen fik kam­pens helt sto­re Brøndby-helt Te­emu Puk­ki, der i Berlin mis­brug­te en gi­gant­chan­ce, sat det før­ste mål i sit hat­tri­ck ind i kas­sen. Ka­mil Wilczek blev sendt dybt, og po­lak­kens af­slut­ning blev pa­re­ret ud i fel­tet, hvor en stor­spil­len­de Ha­ny Mukh­tar hav­de ta­get et af man­ge hid­si­ge løb. Mukh­tars skud på mål ram­te Te­emu Puk­ki i bry­stet. 1-0. Og alt var li­ge.

Op ad bak­ke Målsco­re­ren fra det før­ste op­gør, Ve­dad Ibi­se­vic, som Ale­xan­der Zor­ni­ger ik­ke kun­ne bru­ge i Stutt­g­art fra de­res fa­el­les tid i Bun­des­liga-klub­ben, var igen på plet­ten mod Brøndby, og han gjor­de det til 1-1. Det ske­te i en si­tu­a­tion, hvor Zor­ni­gers skep­ti­ke­re nok har ta­enkt ’der kan du ba­re se, hans pres­sy­stem har si­ne svag­he­der’. Brøndby-ba­ck­en Svenn Cro­ne pres­se­de alt for højt på et Hert­haan­greb, og hans mod­stan­der Pe­ter Pe­ka­rik ud­nyt­te­de rum­met bag ham og blev spil­let helt fri, in­den han kun­ne ser­ve­re en suk­ker­bold til målsco­rer Ibi­se­vic.

Brøndby holdt dog fast, og skep­ti­ker­ne fik at se, at Zor­ni­gers sy­stem og­så kan vir­ke mod go­de mod­stan­de­re. Spe­ci­elt ved 3-1-må­let. Men in­den da hav­de Te­emu Puk­ki gjort sig me­re end al­min­de­lig po­pu­la­er ved at ud­nyt­te, at Hertha Berlin-spil­le­ren Mar­vin Plat­ten­hardt mi­sti­me­de sin clea­ring på Ka­mil Wilczeks af­le­ve­ring til Te­emu Puk­ki, og Brønd­by­an­gri­be­ren var sik­ker med ven­stres­køjten.

Puk­ki skul­le vi­se sig og­så at sco­re med – i den fod­bold­fag­li­ge ter­mer fa­vo­rit­le­gem­s­del, høj­re­fo­den – da le­jes­ven­den fra Ben­fi­ca, Ha­ny Mukh­tar, som end­nu ik­ke har luft til en hel kamp og blev skif­tet ud til stå­en­de ova­tio­ner ef­ter 66 mi­nut­ter, syv mi­nut­ter in­de i an­den halv­leg hev nog­le af de sid­ste kra­ef­ter ud af krop­pen og fik pres­set Hertha Berlin til end­nu en af­gø­ren­de fejl. Den­ne gang fik den nor­ske spil­ler Per Cil­jan Skjel­bred ik­ke spil­let sin må­l­mand på en til­ba­ge­af­le­ve­ring grun­det et hårdt an­greb bag­fra fra Brønd­bys ty­ske of­fen­siv­spil­ler, og bol­den hav­ne­de i ste­det hos Ka­mil Wilczek, der ud­nyt­te­de et Hertha-for­svar i uba­lan­ce og spil­let Te­emu Puk­ki helt fri til kam­pens sid­ste scor­ing.

Det vil­le va­e­re us­ag­ligt at si­ge, at Hertha Berlin ik­ke hav­de si­ne chan­cer, men prag­tred­nin­ger fra Fre­de­rik Røn­now og of­rin­ger fra en an­den ver­den af for­svars­styr­mand Be­ne­dikt Röck­er sik­re­de dansk avan­ce­ment.

Det esti­me­res iføl­ge BTs op­lys­nin­ger, at Brøndby tjen­te om­kring 1,5 mil­li­o­ner kro­ner på Hert­ha­kam­pen, og at vi­de­re avan­ce­ment til grup­pe­spil­let gi­ver mini­mum 25 mil­li­o­ner kro­ner. Brønd­bys di­rek­tør, Jes­per Jør­gen­sen, vil­le i går ik­ke kom­me ind på tal, men kon­sta­te­re­de over for BT, at Eu­ro­pa Le­ague-even­ty­ret er en god for­ret­ning.

»Jeg kan ik­ke si­ge hvor me­get, men vi tje­ner en god skil­ling på kam­pen. Vi vil selv­føl­ge­lig ger­ne spil­le de her eu­ro­pa­ei­ske kam­pe. Det ska­er­per spil­ler­ne og får dem for­hå­bent­lig til at øge de­res ni­veau, så de og­så bli­ver me­re va­erd. Men vi tje­ner da på de her kam­pe, det har vi gjort på hver ene­ste kamp i år, og det gjor­de vi og­så sid­ste år. Og det gør vi na­e­sten uan­set, hvor man­ge til­sku­e­re vi har. Vi er gla­de for, at vi har solgt så man­ge bil­let­ter til Hertha-kam­pen, for det gi­ver selv­føl­ge­lig og­så no­get ind­tje­ning for os,« si­ger han og kan gla­e­de sig over i hvert fald to kam­pe me­re i Eu­ro­pa Le­ague.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.