Red Bull Salz­burg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

mester­hold skal mø­de i to alt­af­gø­ren­de kam­pe om en plads i Cham­pions Le­agu­es grup­pe­spil. Der er fem mu­li­ge mod­stan­de­re for de use­e­de­de kø­ben­hav­ne­re - Vik­to­ria Plzen, APOEL FC, Cel­tic, Red Bull Salz­burg og Le­gia Warszawa - og over for BT vur­de­rer Per Fri­mann, eks­pert hos Vi­a­sat, hol­de­ne, der står mel­lem FCK og en plads i Cham­pions Le­ague. »Der er ik­ke no­gen øn­ske­mod­stan­der, men FCK kan slå dem al­le sam­men. Hvis jeg skal frem­ha­e­ve en, så vil jeg nok si­ge Vik­to­ria Plzen. De var go­de den­gang, FCK tab­te til dem i Cham­pions Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nen i 2011, men jeg tviv­ler på, at de har sam­me ni­veau som den­gang. Det er en klub, der mest spil­ler med tjek­ki­ske spil­le­re, hvil­ket be­ty­der, at man ik­ke har dyrt ind­køb­te spil­le­re, der kan løf­te hol­det. Det er nok et godt hold og ni­veau­et over Astra Gi­ur­giu, men jeg tror ik­ke, det er så godt et hold, at FCK får pro­ble­mer mod dem,« si­ger Per Fri­mann. Cypri­o­tisk ma­re­ridt

»Jeg vil nø­digst mø­de APOEL FC. Der er no­get ved APOEL, der er ret ube­ha­ge­ligt, når man spil­ler der­ne­de. Selv go­de hold kan ha­ve sva­ert ved at hånd­te­re tryk­ket fra tri­bu­ner­ne og var­men. Den ene en­de­tri­bu­ne er vir­ke­lig fryg­tind­g­y­den­de. APOEL er dog ik­ke et hold, som FCK ik­ke kan slå,« un­der­stre­ger Per Fri­mann.

Han er ge­ne­relt op­ti­mi­stisk om­kring FC Kø­ben­havns chan­cer for vi­de­re avan­ce­ment.

»Jeg tror, FCK vil stå godt til al­le sam­men og kan slå dem al­le sam­men. Der er in­tet at fryg­te, og der er alt at ha­ve respekt for,« si­ger han og frem­ha­e­ver vig­tig­he­den af, at FCK får hjem­me­ba­ne i re­tu­ro­p­gø­ret.

»På hjem­me­ba­ne med en fyldt Par­ken i an­den kamp kan FCK spil­le op med hold, der er bed­re end dem, de kan mø­de i lod­tra­ek­nin­gen.«

Salz­burg, der slog al­ban­ske Par­tiza­ni ud med sam­let 3-0, har vun­det tre østrig­ske mester­ska­ber i tra­ek.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.