Og den ene spurg­te den an­den: ’Hvor me­get ve­jer et par un­der­buk­ser?’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HVIS MAN SKRAELLER do­pin­gen va­ek, kor­rup­tio­nen, pen­ge­ne og pre­sti­gen, skan­da­ler­ne, mat­ch­fixin­gen, tv-af­ta­ler­ne, pro­fes­sio­nel sport på før­ste klas­se i det he­le ta­get, kan man godt nå ind til idra­et­tens va­e­sen. Så den står til­ba­ge na­e­sten nø­gen. Som to ma­end bog­sta­ve­ligt talt gjor­de til­ba­ge i maj på et ho­telva­e­rel­se i Luzern, og den ene spurg­te den an­den: »Hvor me­get ve­jer et par un­der­buk­ser?«

Umid­del­bart den re­ne va­re, in­tet høj­de­telt el­ler blod­po­ser i kø­le­ska­bet, blot var­men fra van­det i ba­de­kar­ret hos den ene i ba­de­va­e­rel­set, mens den an­den lå i dy­nejak­ke og sved­po­se in­de i va­e­rel­set for at ste­ge de sid­ste gram over­flø­dig fedt af krop­pen og per­tent­lig hol­de vaegten på den rigtige si­de af kra­ve­ne til at ro en letva­egts­dob­beltscul­ler. MADS RAS­MUS­SEN OG Ras­mus Qu­ist er i de­res kar­ri­e­res ef­ter­år, og til­ba­ge i maj skul­le de­res fjer­de OL-kva­li­fi­ka­tion i hus på sø­en i Luzern. Kort ef­ter, at un­der­buk­ser­ne var ble­vet lagt til i reg­ne­styk­ket ved vaegten på ho­telva­e­rel­set, løb de med rygs­a­ek­ken og be­ne­ne på nak­ken ef­ter by­bus­sen for at kom­me ned til sø­en. In­gen olym­pisk VIP-la­ne dér. Og den per­fek­tio­ni­sti­ske de­tal­je­rings­grad til trods gik det al­li­ge­vel galt med den no­get na­er smal­le­ste mar­gin, num­mer tre, og søl­le tre hund­re­de­de­le af et se­kund fra at kom­me til OL i Rio.

For så at bli­ve red­det på den an­den si­de af mål­stre­gen af et sin­drigt kva­li­fi­ka­tions­sy­stem og en ef­ter­ud­ta­gel­se. Til na­tur­lig stor lyk­ke hos duo­en, der får lov at run­de kar­ri­e­ren af i Rio de Ja­neiro. Med en fjer­de­plads i At­hen, sølv i Bei­jing og guld i Lon­don som op­takt og hid­ti­di­ge høj­de­punk­ter i et pro­jekt med fa­mi­lie­af­savn, ud­dan­nel­se og job on the si­de. Og ty­de­lig­vis et kon­kur­ren­ce­gen og en gla­e­de helt ind i den va­eg­taf­pil­le­de gri­nemusku­la­tur, som el­lers stod så stramt, mens øj­ne­ne stir­re­de ud i tom­he­dens to­tal­sats­ning, da de beg­ge tog af­sked med drøm­mens til­stra­eb­te kul­mi­na­tion den for­års­dag i Luzern.

FOR­TALT TIL DEN smuk­ke­ste ka­mer­a­fø­ring i den vel­lyk­ke­de OL-op­takt ’Rej­sen til Rio’ i ot­te af­snit på DR1. Du kan sta­dig strea­me dem. For og­så at se hi­sto­ri­en om en 17 år gam­mel pruhe­sts prø­vel­ser og piru­et­ter for at ind­lø­se en re­tur­bil­let til 150.000 kro­ner i en car­go­fly­ver om på den an­den si­de af jor­den med sin gla­de ryt­ter. El­ler gen­nem­sym­pa­ti­ske Jes­per Nød­des­bo tris­se igen­nem down­town År­hus med sin go­de lands­holds­ven Hen­rik Møl­l­gaard og casu­al kon­sta­te­re, at der godt nok ”pop­per bur­ger jo­ints op overalt” midt i kam­pen til stre­gen om at bli­ve ud­ta­get til det OL-mand­skab, som han blev vra­get til i Lon­don for fi­re år si­den. Og smilet der­til, da han på iPho­ne med højta­ler de­ler den gla­de nyhed med sin ko­ne.

OL er og­så og end­nu me­re det, der lig­ger for­ud. El­ler imel­lem. Olym­pi­a­den, de fi­re år fra det ene OL til det na­e­ste. Og hvis man skraeller do­pin­gen, kor­rup­tio­nen og al­le de an­dre skan­da­ler va­ek, kan man sta­dig fin­de idra­et­tens va­e­sen dér. Som den ta­ger sig ud na­e­sten nø­gen. Kun i un­der­buk­ser. Men hvor me­get ve­jer så­dan et par egent­lig? Iføl­ge Ras­mus Qu­ists skud fra hof­ten og i OL-her­re­stør­rel­se om­kring 150-200 gram.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.