Leo­nar­do DiCaprio hol­der fest for Hil­lary

BT - - NYHEDER -

Oscar-vin­de­ren Leo­nar­do DiCaprio plan­la­eg­ger at hol­de en frokost til ae­re for De­mo­kra­ter­nes pra­esi­dent­kan­di­dat Hil­lary Cl­in­ton.Det skri­ver me­di­et The Wrap. Jay Z og Bey­on­cé gjor­de det for Ba­ra­ck Oba­ma, og nu gør Leo­nar­do DiCaprio det alt­så for Hil­lary Cl­in­ton: Af­hol­der et overdå­digt ar­ran­ge­ment i sit eget hjem for at sam­le pen­ge ind til for­del for den de­mo­kra­ti­ske pra­esi­dent­kan­di­dats kampag­ne. Me­di­et The Wrap har va­e­ret i kon­takt med en kil­de, som forta­el­ler, at Leo­nar­do DiCaprio, der tid­li­ge­re har yt­ret støt­te til Hil­lary Cl­in­ton, har pla­ner om at hol­de den for­nem­me frokost i sit eget, pri­va­te hjem i Los An­ge­les 23. au­gust.

Da ar­ran­ge­men­tet bli­ver holdt med det for­mål at sam­le pen­ge ind til Hil­lary Cl­in­tons kampag­ne, er bil­let­pri­sen na­tur­lig­vis hel­ler ik­ke i den la­ve en­de.

Iføl­ge The Wrap bli­ver bil­let­pri­sen på in­tet min­dre end 33.400 dol­lar pr. per­son - sva­ren­de til lidt over 220.000 dan­ske kro­ner.

Hil­lary Cl­in­ton blev i sid­ste uge ud­pe­get som De­mo­kra­ter­nes of­fi­ci­el­le pra­esi­dent­kan­di­dat på kon­ven­tet i Phila­delp­hia, og skal nu, frem mod pra­esi­dentval­get i novem­ber, fø­re valg­kamp mod Re­pu­bli­ka­ner­nes of­fi­ci­el­le kan­di­dat, Do­nald Trump.

Ud­over Leo­nar­do DiCaprio har en lang ra­ek­ke an­dre ken­dis­ser er­kla­e­ret de­res støt­te til Hil­lary Cl­in­ton. Heri­blandt fle­re af Hol­lywoods ab­so­lut­te a-li­ste sku­e­spil­le­re som Me­ryl Stre­ep, Ro­bert De Niro, Samu­el L. Ja­ck­son og Scar­lett Jo­hans­son.

FO­TO: REUTERS

Hil­lary Cl­in­tons kampag­ne­fond sco­rer 220.000 kr. pr. ga­est.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.