Dil­ma na­er­mer sig en rigs­rets­sag

BT - - NYHEDER - /ritzau/AFP

Et ud­valg i det bra­si­li­an­ske se­nat stem­te i går for at stil­le lan­dets sus­pen­de­re­de pra­esi­dent, Dil­ma Rous­seff, for en rigs­ret.

Der­med er pro­ces­sen ved at na­er­me sig af­slut­nin­gen, og Rous­seff er et skridt na­er­me­re på at bli­ve af­sat fra pra­esi­dent­po­sten.

Hun er an­kla­get for at ha­ve brudt bud­ge­treg­ler­ne. I maj blev det be­slut­tet at sus­pen­de­re hen­de fra po­sten i 180 da­ge.

Se­nats­ud­val­gets be­slut­ning var ven­tet. Den kom­mer da­gen in­den OL ind­le­des i Rio de Ja­neiro. Rous­seff har på for­hånd med­delt, at hun ik­ke vil del­ta­ge i åb­nings­ce­re­mo­ni­en.

Af de 21 med­lem­mer i se­nats­ud­val­get stem­te 14 for at stil­le den sus­pen­de­re­de pra­esi­dent for en rigs­ret. Fem stem­te imod, mens to und­lod at stem­me.

Ud­val­gets an­be­fa­lin­ger er ik­ke bin­den­de, men vil sen­de et sta­er­kt sig­nal til det øv­ri­ge se­nat, som skal stem­me om spørgs­må­let tirs­dag.

Hvis se­na­tet be­slut­ter sig for at ind­le­de en rigs­rets­sag, er det ven­tet, at der vil fal­de dom i slut­nin­gen af må­ne­den. Rous­seff kan bli­ve de­fi­ni­tivt af­sat 29. au­gust, skri­ver fle­re nyheds­bu­reau­er.

Trus­len om en rigs­rets­sag mod Rous­seff hvi­ler på an­kla­ger om, at hun i sin tid som pra­esi­dent har for­brudt sig mod bud­ge­treg­ler­ne.

Gen­nem lån i stat­se­je­de ban­ker blev de na­tio­na­le regn­ska­ber an­gi­ve­ligt smin­ket, så de så bed­re ud, end de re­elt var. Det ske­te på et tids­punkt, hvor Rous­seff ka­em­pe­de for at bli­ve gen­valgt ved val­get i 2014.

Dil­ma Rous­seff har af­vist al­le an­kla­ger og hen­vist til, at tid­li­ge­re re­ge­rin­ger har an­vendt sam­me regn­skabs­me­to­der. Hun har des­u­den sagt, at hun er of­fer for ’et kup’.

FO­TO:REUTERS

Al­le­re­de på tirs­dag ta­ger se­na­tet en­de­lig stil­ling til om Bra­si­li­ens pra­esi­dent Dil­ma Rous­seff skal for en rigs­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.