HOROSKOP

BT - - BIO - Da­gens horoskop er la­vet af astro­log Lejla Lind­holm Chri­sten­sen

VAEDDEREN

20.03 -19.04 Du kan se frem til en ri­me­lig ro­lig dag, hvor der ik­ke sker det helt sto­re. Til gen­ga­eld har du det helt fint med tin­ge­nes gang i dag. Ka­er­lig­hed:** **** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:** ****

TYREN

20.04 -20.05 Du ma­er­ker en sa­er­lig god og po­si­tiv ener­gi, som du ik­ke har følt la­en­ge. Den får dig til at va­e­re imø­de­kom­men­de og me­re po­si­tiv, så gla­ed dig! Ka­er­lig­hed: **** ** Ar­bej­de:** **** Øko­no­mi:** ****

TVILLINGERNE

21.05 -20.06 Med din char­me og di­ne ta­le­ga­ver så ved du, at du kan kom­me rig­tig langt. I dag ga­el­der det om at bru­ge beg­ge de­le med om­hu, og du vil få din vil­je. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:* ***** Øko­no­mi:** **** KREBSEN

21.06 -21.07 Der er en per­son om­kring dig, som øn­sker, at du skal gø­re no­get, som du egent­lig ik­ke har lyst til. Spørgs­må­let er så, hvor­dan du ta­ck­ler det­te. Ka­er­lig­hed:** **** Ar­bej­de: **** ** Øko­no­mi:** ****

LØVEN

22.07 -22.08 Der er sa­ger om­kring juri­di­ske an­lig­gen­der, ud­land og rej­ser, el­ler no­get som har med kur­ser el­ler ud­dan­nel­se at gø­re, som er ak­tu­elt i dag. Ka­er­lig­hed:* ***** Ar­bej­de: ***** * Øko­no­mi:****** JOMFRUEN

23.08 -22.09 Det er en god idé at vi­se di­ne ae­g­te fø­lel­ser og si­ge det, som lig­ger dig på hjer­te. Det er en dag, hvor du vil få fle­re over­ra­skel­ser. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:****** VAEGTEN

23.09 -22.10 Der er mas­ser af go­de vin­de på din vej. Det er op til dig at ud­nyt­te de mu­lig­he­der, som rent fak­tisk lig­ger li­ge for­an na­e­sen af dig. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de: **** ** Øko­no­mi:** ****

SKORPIONEN

23.10 -21.11 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor der er ro­man­tik i luf­ten. Det kan sag­tens va­e­re en dag, hvor du f.eks. mø­der den ene­ste ene. Ka­er­lig­hed: ***** * Ar­bej­de:** **** Øko­no­mi:** **** SKYTTEN

22.11 -20.12 Der er ik­ke helt den ro og har­moni om­kring dig, som du kun­ne øn­ske dig. Til gen­ga­eld er det en god dag til at va­e­re idérig og im­pulsiv. Ka­er­lig­hed:** **** Ar­bej­de: **** ** Øko­no­mi:** **** STENBUKKEN

21.12 -19.01 Du ved godt hvor me­get styr­ke, du i vir­ke­lig­he­den har, og det er du stolt af. Du går og pøn­ser over en ny ar­bejds­ma­es­sig mu­lig­hed. Ka­er­lig­hed:** **** Ar­bej­de: ***** * Øko­no­mi:** ****

VANDMANDEN

20.01 -18.02 Du går og har nog­le tan­ker om­kring rej­ser, ud­land el­ler in­ter­es­ser derom­kring. Det er og­så en dag, hvor du vil op­le­ve ret­fa­er­dig­hed. Ka­er­lig­hed: **** ** Ar­bej­de:** **** Øko­no­mi:******

FISKENE

19.02 -19.03 Jo me­re du gi­ver dig selv lov til at kom­me vi­de­re i dit liv og ta­ger de nød­ven­di­ge skridt der­til, des bed­re vil du ha­ve det med dig selv. Ka­er­lig­hed: **** ** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:** ****

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.