Skan­da­le­par­ret går hver til sit

Nor­ske prin­ses­se Märtha Lou­i­se og hen­des mand, Ari Be­hn, skal skil­les ef­ter 14 års ae­g­te­skab. Par­ret har tre døtre sam­men

BT - - NYHEDER - Julie Kragh | jukr@bt.dk

De er kendt som det ut­ra­di­tio­nel­le par i de roy­a­le kred­se. Hun me­ner at kun­ne kom­mu­ni­ke­re med eng­le. Han er pro­vo­en, der røg en jo­int på ska­er­men kort før en kon­ge­lig for­lovel­se. Nu – ef­ter 14 år sam­men og tre døtre – går de fra hin­an­den.

Par­ret vil frem­over de­le­fora el d re myn­dig­he­den over de­res tre­døtre, Maud An­ge­li­ca, 13, Leah Isadora, 11 og sy­våri­ge Em­ma Tal­lu­lah.

Det nor­ske folk har al­tid haft et no­get an­strengt for­hold til den kon­tro­ver­si­el­le for­fat­ter Ari Be­hn, som prin­ses­se Märtha Lou­i­se gif­te­de sig med i maj 2002.

Han er født i Dan­mark af si­ne nor­ske hip­pie­fora­el­dre og til­brag­te sin barn­dom i et marxi­stisk kol­lek­tiv.

Nyhe­den om de­res ro­man­ce blev kendt i for­å­ret 2000 – desva­er­re ef­ter at Be­hn hav­de la­det et ka­me­ra­hold føl­ge sig på repor­ta­ge­tur til Las Ve­gas, hvor han blev fil­met i sel­skab med to prosti­tu­e­re­de, der tog ko­kain, mens han selv tal­te varmt for rus­mid­ler og og­så selv røg en jo­int.

Hof­fet for­søg­te at stop­pe ud­sen­del­sen, men for­ga­e­ves. Nord­ma­en­de­ne blev for­ar­ge­de, og re­pu­bli­ka­ner­ne fik vind i sej­le­ne, men ka­er­lig­he­den sej­re­de trods alt.

»Her er man­den, der får mig til at strå­le,« lød det dybt fo­rel­sket fra den tid­li­ge­re no­get kejte­de Märtha Lou­i­se, da par­ret med­del­te, at de var ble­vet for­lo­vet.

I maj 2002 fik han prin­ses­sen. Tak­ke­de nej til prin­se­ti­tel Hans fora­el­dre, der gen­nem­gik en dra­ma­tisk skils­mis­se, da Ari var te­e­na­ger, var ik­ke syn­der­ligt be­gej­stret ved ud­sig­ten til at få blåt blod i fa­mi­li­en. Hans far, sej­le­ren Olav Bjørs­hol, ud­tal­te føl­gen­de kort ef­ter for­lovel­sen:

»Jeg vil hel­le­re sej­le i en hård storm over Bi­scay­en end mø­des med den kon­ge­li­ge fa­mi­lie. Men det over­le­ver jeg vel.«

Prin­se­tit­len tak­ke­de han pa­ent nej tak til, og øn­ske­de hel­ler ik­ke at re­pra­e­sen­te­re kon­ge­hu­set. Og­så Märtha Lou­i­se mo­de­re­re­de sin ti­tel ef­ter for­lovel­sen. Hun ved­blev at va­e­re prin­ses­se, men vil­le ik­ke la­en­ge­re kal­des hen­des kon­ge­li­ge højhed og fra­sag­de sig sin apa­na­ge for i ste­det at tje­ne si­ne eg­ne pen­ge.

Stor in­ter­es­se for det spi­ri­tu­el­le

Hun er ud­dan­net fy­si­o­te­ra­pe­ut og var som ung me­get op­ta­get af he­stesport, men si­den er det isa­er det spi­ri­tu­el­le, der har haft hen­des in­ter­es­se.

I 2007 etab­le­re­de hun en sel­v­ud­vik­lings­sko­le ved navn Soulspring. Her blev hun kri­ti­se­ret for at lok­ke pen­ge ud af sør­gen­de nord­ma­end ved at love kon­takt til af­dø­de gen­nem et kon­tro­ver­si­elt bri­tisk me­die.

Märtha Lou­i­se er num­mer fi­re i den nor­ske ar­ve­føl­ge og bli­ver bo­en­de med døtre­ne på ’Bloks­b­jerg’ i Lom­me­da­len. Ari Be­hn vil fin­de et hjem i na­er­he­den.

Fo­to: REU­TERS

Nor­ges prin­ses­se Märtha Lou­i­se, 44, og Ari Be­hn, 43, skal skil­les, med­del­te det nor­ske kon­ge­hus fre­dag af­ten.

FO­TO: EPA

Kon­ge­fa­mi­li­en sam­let i an­led­ning af kong Ha­ralds 25 års re­gentju­bila­e­um i ja­nu­ar. Ba­gerst fra ven­stre er det Ari Be­hn, prin­ses­se Märtha Lou­i­se, kron­prin­ses­se Met­te Ma­rit, kron­prins Haa­kon, Leah Isadora, Em­ma Tal­lu­lah, dron­ning Sonja, prins Sver­re Magnus, kong Ha­rald, Maud An­ge­li­ca og prin­ses­se In­grid Ale­xan­dra.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.