DF vil slag­te top-

BT - - NYHEDER -

SPAREKNIV og jeg sy­nes, det skal stop­pe. Det er ude på det pop­pe­de over­drev i for­hold til, hvad pu­blic ser­vi­ce skal le­ve­re,« si­ger Mor­ten Ma­ri­nus.

Li­ge­le­des står en ra­ek­ke uden­land­ske tv-se­ri­er til at få kni­ven. Heri­blandt den yderst po­pu­la­e­re en­gel­ske kri­mi­se­rie ’Bar­na­by’ på DR1 og den el­lers ro­ste ame­ri­kan­ske se­rie ’Ho­meland’, der vi­ses på DR2.

»Va­ek med dem. Jeg op­fat­ter det som fyld, og det er pro­gram­ty­per, der kan ses på an­dre ka­na­ler, for man har seks ka­na­ler, man skal fyl­de ud, og der bør ge­ne­relt va­e­re fa­er­re flowpro­gram­mer. Jeg vil ik­ke ha­ve alt uden­land­sk tv va­ek, men det skal be­gra­en­ses,« si­ger Mor­ten Ma­ri­nus.

Ud over at fjer­ne de om­tal­te pro­gram­mer vil Dansk Fol­ke­par­ti gø­re DR3 til en net­ka­nal og sam­men­la­eg­ge bør­ne­ka­na­ler­ne, DR Ul­tra og DR Ra­masjang. På ra­diof­ron­ten skal P7 Mix ned­la­eg­ges, og så skal P3 sen­des i ud­bud. For­slag de­ler van­de­ne Kul­tur­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der (V) er be­stemt ik­ke af­vi­sen­de over for en mar­kant be­ska­e­ring af DR, som Dansk Fol­ke­par­ti fo­re­slår.

Til Ber­ling­s­ke si­ger han, at han til ef­ter­å­ret vil kom­me med en ud­spil, der in­de­hol­der »be­ty­de­li­ge fa­el­le­stra­ek« med det, Dansk Fol­ke­par­ti har frem­lagt.

Han har dog ik­ke øn­sket at ud­dy­be over for BT, hvil­ke kon­kre­te lig­he­der der er at fin­de, men forta­el­ler blot, at re­ge­rin­gen og­så vil la­eg­ge op til at re­du­ce­re fi­nan­si­e­rin­gen af DR.

Der er dog langt­fra sam­me til­slut­ning at fin­de hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne.

Par­tiets kul­tur- og me­di­e­ord­fø­rer Mo­gens Jen­sen me­ner, at kva­li­te­ten af DRs pro­gram­mer vil fal­de, hvis der gen­nem­fø­res de be­spa­rel­ser, som Dansk Fol­ke­par­ti fo­re­slår det. Der­til vil for­sla­get ha­ve den stik mod­sat­te ef­fekt af, hvad Mor­ten Ma­ri­nus og hans par­ti­fa­el­ler øn­sker.

»Hvis DR blev skå­ret med 25 pct., som DF fo­re­slår, vil det be­ty­de, at dan­sker­ne får det, der sva­rer til 5.000 ti­mers min­dre danskpro­du­ce­ret tv om året. Det er ik­ke i dan­sker­nes in­ter­es­se. DF går de uden­land­ske me­di­ers ae­rin­de, der i den grad prø­ver at kon­kur­re­re med dan­ske me­di­er om ind­hol­det i dis­se ti­der.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.