Pro­gram­mer

BT - - NYHEDER -

der er med til at gi­ve nye ta­len­ter en chan­ce.« Ver­sus »Hvis DR le­ver op til si­ne pu­blic ser­vi­ce-for­plig­tel­ser, så så jeg ger­ne, at der var plads til den slags pro­gram­mer, for de sam­ler Dan­mark, i ste­det for at en fa­mi­lie sid­der i hver sit rum og ser hver sin ka­nal.« Bon­de­rø­ven »Det sy­nes jeg er rig­tig vel­eg­net til DR. Det gi­ver go­de hi­sto­ri­er om det frie liv og na­tu­ren, og den slags pro­gram­mer Jeg vil ik­ke ha­ve alt uden­land­sk tv va­ek, men det skal be­gra­en­ses skal DR og­så ha­ve, og der kom­mer jo og­så et tids­punkt, hvor Sø­ren Ry­ge går på pen­sion.« Ge­ne­ra­tion DF »Vi vil be­va­re de danskpro­du­ce­re­de pro­gram­mer, men en­ten la­eg­ge dem over på net­tet el­ler få dem sendt på DR1 el­ler DR2 i ste­det. Det er me­re alt det uden­land­ske ind­hold, vi vil ha­ve skå­ret va­ek. DR3 har en gen­nem­snitsal­der på 44 år, hvil­ket ik­ke li­ge­frem var me­nin­gen med en ung­dom­ska­nal.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.