Til­ba­ge til hv

BT - - NYHEDER -

Det kan va­e­re ka­o­tisk, når de små skal sen­des i sko­le ef­ter som­mer­fe­ri­en. Så­dan bli­ver det og­så på tirs­dag i fa­mi­li­en Thorup-Ni­el­sen, som har ik­ke min­dre end syv hjem­me­bo­en­de børn. Plan­la­eg­ning er en dyd, når man er fora­el­dre til ni børn i al­de­ren ot­te til 23 år. Det kan fa­mi­li­en fra As­sen­toft ved Ran­ders skri­ve un­der på. Al­le uger er ske­ma­lagt ud fra et stør­re ko­or­di­ne­rings­ar­bej­de, så der er styr på ak­ti­vi­te­ter­ne.

I den kom­men­de uge be­gyn­der sko­le­å­ret for langt stør­ste­delen af fol­ke­sko­le- og gym­na­sie­e­le­ver. Og selv­om det kan va­e­re hek­tisk nok for voks­ne at be­gyn­de på ar­bej­de ef­ter fe­ri­en, så skal bør­ne­fa­mi­li­er sam­ti­dig og­så ha­ve pu­stet liv i de­res børn og hver­da­gen igen - med mad­pak­ker, hånd­bold­tra­e­ning og plan­la­eg­ning. Og det kra­e­ver over­blik i en travl uge.

Man­dag mor­gen er der sta­dig ro på i As­sen­toft, for det er kun 19-åri­ge Marcus, som er i la­e­re som tøm­rer, og 16-åri­ge Jo­sep­hine, som skal be­gyn­de på han­dels­sko­len i Ran­ders, som skal sen­des ud ad dø­ren.

’De små’ i fol­ke­sko­len be­gyn­der først det nye sko­le­år tirs­dag, og da bli­ver det en del me­re hek­tisk, me­ner mor Pia Be­ti­na Ni­el­sen på 50 år. Hver­da­gen ram­mer »Al­le er 100 pct. tra­et­te, for­di de er vant til, at de har måt­tet va­e­re la­en­ge op­pe. Det bli­ver en prø­vel­se at få dem om­stil­let. Men ons­dag mor­gen bli­ver end­nu va­er­re. Det er li­ge­som med man­da­ge, der er nem­me nok ef­ter en weekend, men tirs­dag ram­mer hver­da­gen. Så ons­dag kom­mer vi vir­ke­lig til at ma­er­ke tra­et­he­den,« si­ger Pia Be­ti­na Ni­el­sen, som til dag­lig er hjem­me­gå­en­de.

Det er da hel­ler ik­ke stør­ste­delen af Dan­marks bør­ne­fa­mi­li­er, som kan pra­le af at ha­ve ni børn. Og som Pia Be­ti­na Ni­el­sen si­ger, kun­ne hun sam­men med sin 53-åri­ge mand Jes­per sag­tens ha­ve stop­pet ef­ter barn num­mer to:

»Men hvor vil­le her ha­ve va­e­ret stil­le!« gri­ner hun og in­drøm­mer:

»Det kan va­e­re pro­ble­ma­tisk med så man­ge børn, men det har nok no­get med en­ga­ge­ment at gø­re. Det kan godt va­e­re spids­be­la­sten­de, men det ga­el­der om at til­pas­se sig si­tu­a­tio­nen. Det kra­e­ver struk­tur og sam­ar­bej­de - det er et fuld­tids­ar­bej­de,« si­ger hun.

står mor Pia op og gør mor­gen­ma­den klar, og ord­ner mad­pak­ker­ne imens.

skal 19-åri­ge Marcus, som er i la­e­re som tøm­rer, ud ad dø­ren. Han be­gynd­te al­le­re­de sid­ste man­dag og ta­ger der­for snart hul på an­den uge.

bli­ver bør­ne­ne va­ek­ket af far Jes­per, og så kom­mer mor­gen­ma­den på bor­det.

mø­der 16-åri­ge Jo­sep­hine til in­tro­dag på HHX Ran­ders. Pia har 10 mi­nut­ter til en vel­fortjent kop kaf­fe, in­den da­gens dag­li­ge gø­re­mål be­gyn­der. Her­un­der fem ful­de ma­ski­ner, der skal va­skes. Og den dag­li­ge tur til su­per­mar­ke­det. Alt ef­ter hvor­når de har fri, og hvor­dan vej­ret er, fin­der bør­ne­ne selv hjem fra sko­le, som lig­ger 800 me­ter va­ek for fi­re af dem. Så står den på lek­tier, in­den fri­tidsak­ti­vi­te­ter­ne går i gang. 12-åri­ge Gu­stav skal til fod­bold­tra­e­ning. LØR­DAG 6. AU­GUST 2016 Der er styr på ugen til punkt og prik­ke. Men fa­mi­li­en Thorup-Ni­el­sen har ik­ke et ske­ma el­ler en ka­len­der ha­en­gen­de i køk­ke­net – he­le plan­la­eg­nin­gen fo­re­går i ho­ve­d­et på mor Pia, som har det køli­ge over­blik. står mor Pia op, gør mor­gen­ma­den klar og ord­ner mad­pak­ker­ne imens. ta­ger Marcus af sted. bli­ver bør­ne­ne va­ek­ket af far Jes­per, og så kom­mer mor­gen­ma­den på bor­det. mø­der de fle­ste af 'de små' i sko­le - nu i 3., 4., 6. og 9. klas­se. Før­ste sko­le­dag ef­ter en lang som­mer­fe­rie. Alt ef­ter mø­de­tid ta­ger Jo­sep­hine af sted til HHX i Ran­ders.

Her­un­der fem ful­de ma­ski­ner, der skal va­skes. Og den dag­li­ge tur til su­per­mar­ke­det. Alt ef­ter hvor­når de har fri, fin­der bør­ne­ne selv hjem fra sko­len, som lig­ger 800 me­ter va­ek for fi­re af dem. Så står den på lek­tier, in­den fri­tidsak­ti­vi­te­ter­ne går i gang. Astrid og Ag­nes sgår til til u10-fod­bold­tra­e­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.