Sund hud får som­mer­kulø­ren til at hol­de

BT - - NYHEDER -

FE­RIE-FARVE På sol­fe­ri­en kom­mer den bru­ne som­mer­kulør lang­somt frem på kin­der og krop hos de fle­ste. Men så snart du ven­der til­ba­ge til den dan­ske hver­dag, for­svin­der kulø­ren hur­tigt igen. Men er der en smut­vej til at hol­de på den som­mer­bru­ne kulør lidt la­en­ge­re? Ja, det er der, hvis du gør en ind­sats for at hol­de din hud sund, si­ger der­ma­to­log Ul­rik­ke Lei og kos­me­to­log Met­te Svens­son.

»Det ga­el­der om at hol­de hu­den sund og blød. Så hol­der du bed­re på far­ven end med en tør hud, for­di den tør­re hud skal­ler hur­ti­ge­re af,« forta­el­ler Met­te Svens­son, der un­der­vi­ser på kos­me­to­log­sko­len Skøn­heds­hu­set Vej­le.

Bå­de kos­me­to­lo­gen og der­ma­to­lo­gen un­der­stre­ger, at selv om den bru­ne farve for nog­le kan se flot og sund ud, så er den et ud­tryk for en solska­de.

Far­ven er krop­pens må­de at be­skyt­te sig mod so­lens far­li­ge strå­ler.

»Den bru­ne farve er i vir­ke­lig­he­den mela­nin, som kom­mer op til over­fla­den for at be­skyt­te hu­den. Den lig­ger i de yder­ste, dø­de cel­ler,« for­kla­rer Met­te Svens­son og til­fø­jer:

»Hver ene­ste gang vo­res hud skif­ter cel­ler, vil man og­så fjer­ne no­get af mela­ni­nen, for­di der ik­ke er be­hov for den la­en­ge­re.«

Det be­ty­der og­så, at man fjer­ner en smu­le af som­mer­kulø­ren ved at bli­ve vok­set el­ler bar­be­re ben, da det fjer­ner nog­le af de dø­de hud­cel­ler. Pe­e­ling gi­ver og ta­ger »Hver ene­ste gang du får en pe­e­ling af hu­den, vil det ta­ge lidt af far­ven, for­di man mi­ster nog­le af de dø­de hud­cel­ler,« si­ger Met­te Svens­son.

Hun vil dog ik­ke fra­rå­de, at man pe­e­ler sin hud, for en pe­e­ling er iføl­ge kos­me­to­lo­gen med til at hol­de hu­den sund og blød.

Fak­tisk er pe­e­ling en vig­tig del af at op­nå en sund hud in­den sol­fe­ri­en og der­med et skridt mod at få far­ven til at hol­de la­en­ge­re.

»Sørg for at pe­e­le to gan­ge om ugen og brug bo­dy­lo­tion. Så vil du hol­de bed­re på far­ven end en, der har tør hud. Det kra­e­ver dog, at du og­så har blød og sund hud, mens du er af sted på fe­rie,« si­ger Met­te Svens­son. Spis dig bru­ne­re Man kan og­så spi­se sig til en ef­fekt på hu­den. En sund og va­ri­e­ret kost med­vir­ker nem­lig til at hol­de hu­den sund. Og så kan be­ta­ka­ro­ten fak­tisk på­vir­ke far­ven en anel­se.

»Man kan godt spi­se sig na­tur­ligt til en ef­fekt, hvis man spi­ser be­ta­ka­ro­ten ved for ek­sem­pel at spi­se rig­tig man­ge gu­le­rød­der. Det kan va­e­re med til at gi­ve et or­an­ge­gul­ligt ska­er i hu­den,« forta­el­ler Ul­rik­ke Lei, der­ma­to­log på Gen­tof­te Ho­spi­tal. Be­ta­ka­ro­ten fin­des og­så i blandt an­det to­ma­ter og mango. Men det er uund­gå­e­ligt, at far­ven af­ta­ger ri­me­lig hur­tigt, for­di hud­cel­ler­ne he­le ti­den for­nyr sig og af­stø­der de gam­le hud­cel­ler, hvor den bru­ne farve sid­der. Hvis man in­si­ste­rer på at ved­li­ge­hol­de den som­mer­bru­ne farve, er det let­te­ste og sun­de­ste at kø­be sig en selv­bru­ner, forta­el­ler Ul­rik­ke Lei.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.