Ta­en­ket­ank vil la­de sy­geple­jer­sker slip­pe for top­skat

BT - - NYHEDER -

La­e­ger, di­rek­tø­rer og an­dre med hø­je løn­nin­ger er ik­ke de ene­ste, der be­ta­ler top­skat.

Den hø­je skat­te­sats ram­mer og­så mid­delklas­sen, ly­der det fra den bor­ger­lig-li­be­ra­le ta­en­ket­ank Cepos. 5.000 la­e­re­re og 5.000 sy­geple­jer­sker be­ta­ler top­skat, op­ly­ser ta­en­ket­an­ken.

»Der er der­for al mu­lig grund til at gø­re no­get ved top­skat­ten i den kom­men­de skat­tere­form. Ved en for­hø­jel­se af top­skat­te­gra­en­sen flyt­tes rig­tig man­ge sko­lela­e­re­re og sy­geple­jer­sker helt ud af top­skat­ten,« si­ger che­fø­ko­nom i Cepos Mads Lund­by Han­sen.

Re­ak­tio­nen kom­mer, ef­ter So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i Bør­sen i går har af­vist at ha­e­ve gra­en­sen for, hvor­når man skal be­ta­le top­skat. Gra­en­sen er i dag på 467.300 kr. Det vil si­ge, at per­so­ner, der tje­ner me­re end det be­løb, be­ta­ler 15 pct. ek­stra i skat af den del af løn­nen, der lig­ger over gra­en­sen.

Det er Cepos’ over­be­vis­ning, at let­tel­ser i top­skat­ten vil få de 500.000 dan­ske­re, der be­ta­ler den hø­je­ste skat, til at ar­bej­de me­re.

»En mu­lig­hed er at ha­e­ve top­skat­te­gra­en­sen. En an­den og bed­re mu­lig­hed er at re­du­ce­re top­skat­te­sat­sen,« si­ger Mads Lund­by Han­sen og for­kla­rer, at ulem­pen ved blot at ha­e­ve top­skat­te­gra­en­sen er, at de, der tje­ner mest, i så fald fort­sat be­ta­ler 56 pct. skat af ’den sidst tjen­te kro­ne’.

»Og der er og­så brug for, at de højt­løn­ne­de ar­bej­der ek­stra. Det ta­ler til for­del for en let­tel­se i top­skat­te­pro­cen­ten,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.