Bo­li­ge­je­re, så er

Obliga­tions­kur­ser­ne er på him­mel­flugt, og har ik­ke va­e­re hø­je­re i 15 må­ne­der. Det er nu man skal gå ef­ter det fast­for­ren­te­de 2 pct. lån

BT - - NYHEDER -

BOLIGLÅN man ved en lø­be­tid på 27 år sam­let spa­rer 135.000, hvis man byt­ter sit 3,5 pro­cent lån på én mil­li­on kro­ner ud med det fast­for­ren­te­de lån på to pro­cent. La­ver man sam­me ma­nøv­re med et tre pro­cents lån på 1,5 mio. kro­ner, vil man, når man har af­dra­get lå­net ef­ter 29 år, ha­ve 125.000 kro­ner me­re mel­lem ha­en­der­ne. Ove­ni i hat­ten vil man op­le­ve, at va­er­di­en af re­st­ga­el­den i hø­je­re grad vil fal­de, hvis ren­ter­ne en dag sti­ger. De re­la­tivt la­ve bo­li­gren­ter har gjort, at man­ge dan­ske­re de se­ne­re år har skif­tet de­res va­ri­ab­le ren­te­til­pas­ning­s­lån ud med et fast­for­ren­tet lån. Vild ud­vik­ling Jep­pe Bor­re kal­der den nu­va­e­ren­de kur­s­ud­vik­ling for vild. Men iføl­ge ham skal man som bo­li­ge­jer ik­ke ven­te alt for la­en­ge, hvis man over­ve­jer at skif­te lån, da der in­gen ga­ran­ti er for, at kur­sen vil fort­sa­et­te med at sti­ge. Og der er må­ske no­get om snak­ken: Til­ba­ge i maj dyk­ke­de kur­sen nem­lig med he­le ni pro­cent­po­int på halvan­den må­ned.

In­den man ka­ster sig ud i en lå­neom­la­eg­ning, kom­mer Curt Li­lie­gre­en med et råd til bo­li­ge­jer­ne.

»Re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne an­be­fa­ler al­tid bo­li­ge­jer­ne til at skif­te lån, når kur­sen for boliglån er høj og ren­ten til­sva­ren­de er lav. Det har vi set gang på gang, når kur­sen er over 95.« for­kla­rer Curt Li­lie­gre­en og fort­sa­et­ter:

»Det kan selv­føl­ge­lig va­e­re for­nuf­tigt nok at skif­te, set med bo­li­ge­jer­nes øj­ne. Men hvis man har en lav re­st­ga­eld, kan det sim­pelt­hen ik­ke sva­re sig.«

Og­så det af­drags­frie 2,5 pro­cent lån har net­op nu en kurs på him­mel­flugt. Li­ge nu er kur­sen over 100, men den­ne lå­ne­ty­pe står til at bli­ve luk­ket ned fra på man­dag, op­ly­ser Nykre­dit. Det er nem­lig nor­mal pro­ce­du­re, at en lå­ne­ty­pe luk­ker ned, når dets kurs over­sti­ger 100. Men så er det af­drags­frie lån på 2 pro­cent i ren­te klar til at ta­ge over.

Ned­gan­gen i den glo­ba­le øko­no­mi, kom­bi­ne­ret med bl.a. bri­ter­nes over­ra­sken­de nej til EU, har gjort mar­ke­der­ne usik­re. Og det er net­op dis­se fak­to­rer, der nu ser ud til at kun­ne på­vir­ke dan­sker­nes bo­li­gø­ko­no­mi.

»Bre­xit gi­ver yder­li­ge­re nervø­si­tet til mar­ke­der­ne. Ik­ke kun i Stor­bri­tan­ni­en, men i he­le Eu­ro­pa, der sta­dig ka­em­per for at få gang i øko­no­mi­en igen ef­ter kri­sen. De usik­re mar­ke­der på­vir­ker selv­føl­ge­lig ren­ter og kur­ser, det er klart,« forta­el­ler Jep­pe Bor­re.

Selv­om Jep­pe Bor­re an­be­fa­ler de dan­ske bo­li­ge­je­re at slå til med lå­neskif­te nu, skal det ik­ke la­e­ses som en ad­var­sel om, at kur­sen fal­der i mor­gen. Der er ta­le om en ene­stå­en­de gun­stig si­tu­a­tion for bo­li­ge­jer­ne, hvor man kan op­ta­ge et to pro­cent fast­for­ren­tet 30-årigt lån med en rig­tig god kurs. Vi har en tom­mel­finger­re­gel om, at kur­sen skal va­e­re over 95, for at det er rig­tig gun­stigt for bo­li­ge­jer­ne. Det er det nu

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.