Jo­nas’ drabs­mand vil fri­ta­ges for straf

BT - - NYHEDER -

ANKER SA­GEN Omer Has­san Sheik Mu­se blev i sid­ste uge idømt 20 års fa­engsel og en er­stat­ning på 33 1/3 ka­me­ler for dra­bet på 21-åri­ge Jo­nas Thom­sen Se­ky­e­re til­ba­ge i 2012 – nu vil han ha­ve dom­men an­nul­le­ret. Dra­bet ske­te i selv­for­svar, me­ner han. Dom­men faldt tors­dag 28. juli ved en dom­stol i So­ma­liland, men grun­det mang­len­de be­vi­ser anker 31-åri­ge Omer Has­san Sheik Mu­se alt­så nu dom­men. Det skri­ver Ek­stra Bla­det, der har va­e­ret i kon­takt med den døm­tes for­sva­rer, Mo­ha­med Abokor.

Han forta­el­ler, at hver­ken for­sva­rer el­ler kli­ent me­ner, at dom­men er lov­lig – blandt an­det for­di der ik­ke er ble­vet frem­lagt be­vi­ser i sa­gen. Har til­stå­et For­bry­del­sen er sket i Dan­mark, men hver­ken dan­ske myn­dig­he­der el­ler Jo­nas Thom­sen Se­ky­e­res fa­mi­lie har an­mo­det om, at Omer Has­san Sheik Mu­se skul­le rets­for­føl­ges i So­ma­liland. Der­for an­kes dom­men til lan­dets hø­jeste­ret, for­kla­rer ad­vo­ka­ten.

Men selv­om de kon­kre­te be­vi­ser iføl­ge Mo­ha­med Abokor mang­ler, så har an­kla­ge­ren dog frem­lagt det va­eg­ti­ge ar­gu­ment, at Omer Has­san Sheik Mu­se selv har til­stå­et dra­bet, da han blev an­holdt til­ba­ge i 2014 i So­ma­liland. Han me­ner dog selv, at dra­bet ske­te i selv­for­svar.

»Han har for­kla­ret, at han gjor­de det i selv­for­svar. At det var ham (Jo­nas, red.), der an­greb Omer. At han (Jo­nas, red.) hav­de en kniv, og han for­søg­te at stja­e­le Omers pung, mo­bil­te­le­fon og nog­le pen­ge, og der­for vri­ste­de Omer kni­ven fra ham og brug­te den,« re­fe­re­rer for­svar­sad­vo­ka­ten til Ek­stra Bla­det fra dansk­so­ma­li­e­rens før­ste of­fi­ci­el­le ud­ta­lel­ser om dra­bet i Kød­by­en.

Men hvor­for flyg­te fra Dan­mark, hvis der var ta­le om selv­for­svar? Til det sva­rer Mo­ha­med Abokor Ek­stra Bla­det, at Omer Has­san Sheik Mu­se var ban­ge og fryg­te­de for kon­se­kven­ser­ne i Dan­mark. Han op­ly­ser des­u­den, at hans kli­ent i ret­ten har af­vist den af­hø­rings­rap­port, hvor han in­drøm­mer dra­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.