Portu­gi­ser fø­rer kam­pen om at af­lø­se Ban Ki-moon

BT - - NYHEDER -

BOMBERNE UN­DER TRUMP For ba­re få uger si­den teg­ne­de det kom­men­de pra­esi­dentvalg i USA til at bli­ve en neg­le­bi­den­de fo­re­stil­ling

Portu­gals for­hen­va­e­ren­de pre­mi­er­mi­ni­ster Antó­nio Gu­ter­res er fort­sat i spid­sen i af­stem­nin­gen om, hvem der skal va­e­re øver­ste chef for FN fra nytår. Han er i dag FN’s høj­kom­mis­sa­er for flygt­nin­ge.

11 af de 15 lan­de er po­si­tivt indstil­let over for Gu­ter­res. To lan­de var ne­ga­ti­ve, mens de to sid­ste ik­ke gav ud­tryk for no­gen me­ning, da FN’s Sik­ker­heds­råd i går fo­re­tog en af­stem­ning. Det op­ly­ser diplo­ma­ter. Må­lin­ger­ne døm­te dødt løb mel­lem de to kom­pe­tan­ter Do­nald Trump og Hil­lary Cl­in­ton, og alt pe­ge­de i ret­ning af et ta­et op­løb frem mod val­get i novem­ber.

Men Do­nald Trumps se­ne­ste brø­le­re har nu gjort den tid­li­ge­re før­ste­da­me og uden­rigs­mi­ni­ster, Hil­lary Cl­in­ton, til klar fa­vo­rit i må­lin­ger­ne. Så klar, at den ame­ri­kan­ske val­g­eks­pert Na­te Sil­ver blot gi­ver den

Ser­bi­ens tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster Vuk Je­re­mic lig­ger na­est­bedst med op­bak­ning fra ot­te med­lem­slan­de. Sam­me støt­te har Ar­gen­ti­nas uden­rigs­mi­ni­ster, Sus­a­na Malcor­ra, få­et.

Der er sta­dig 11 kan­di­da­ter i spil. Sik­ker­heds­rå­det vil fort­sa­et­te de hem­me­li­ge af­stem­nin­ger, ind­til der er op­nå­et kon­sensus om, hvil­ken kan­di­dat der skal af­lø­se syd­kore­a­ne­ren Ban Ki-moon. Han tra­e­der 70-åri­ge byg­ge­ma­ta­dor 18,3 pro­cents chan­ce for at vin­de.

Når Trump tid­li­ge­re kom med si­ne kon­tro­ver­si­el­le ud­ta­lel­ser, be­va­re­de han sin po­pu­la­ri­tet i va­el­ger­ska­ren. Men så­dan er det ik­ke la­en­ge­re. Det, der er isa­er har gjort va­el­ger­ne ra­sen­de, er Trumps an­greb på fora­el­dre­ne til den dø­de krigs­helt, Hu­mayun Khan, der er mus­lim. Han af­fe­je­de de­res sorg til­ba­ge ef­ter to gan­ge fem år på po­sten.

Da kaplø­bet om at fin­de hans af­lø­ser be­gynd­te, var de fle­ste eni­ge om, at den nye ge­ne­ral­se­kre­ta­er for før­ste gang vil­le bli­ve en kvin­de. Che­fen for FN’s Unesco, bul­gar­ske Iri­na Boko­va, ser ud til at va­e­re en af de kvin­der, som har bedst mu­lig­he­der for at ef­ter­føl­ge Ban Ki-moon. over ta­bet af søn­nen ved at si­ge, at han og­så selv har lidt man­ge of­re.

Do­nald Trumps skru­pel­lø­se stil har nu få­et fle­re pro­mi­nen­te re­pu­bli­ka­ne­re til at ryste på ho­ve­d­et, og iføl­ge fle­re ame­ri­kan­ske me­di­er er fle­re af hans kampag­ne­folk nu og­så be­gyndt at ta­le ham imod.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.