V vil sta­dig let­te skat­ten for højt­løn­ne­de

BT - - NYHEDER -

Re­ge­rin­gen vi­ger ik­ke fra sin am­bi­tion om at sa­en­ke skat­ten for dem, der tje­ner mest. Hel­ler ik­ke selv om fle­re par­ti­er er sta­er­kt skep­ti­ske el­ler – se­ne­st som So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne – li­ge­frem har af­vist, at en så­dan skat­te­let­tel­se kan kom­me på ta­le. Det un­der­stre­ger Ven­stres skat­te­o­rd­fø­rer, Lou­i­se Scha­ck El­holm.

»Jeg kan ik­ke be­stem­me, hvad an­dre par­ti­er vil. Men jeg hå­ber be­stemt, at det er mu­ligt at fin­de et fler­tal for den skat­tere­form, som vi har lagt op til i vo­res re­ge­rings­grund­lag,« si­ger hun.

Ven­stre vil ar­bej­de for at sa­en­ke top­skat­te­pro­cen­ten med fem pro­cent­po­int fra 15 til 10 pro­cent. Am­bi­tio­nen er et re­sul­tat af et krav fra Li­be­ral Al­li­an­ce. Par­ti­et har tid­li­ge­re gjort det klart, at det kan ko­ste re­ge­rin­gen li­vet, hvis ik­ke en let­tel­se af top­skat­ten bli­ver en re­a­li­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.